รายงานผลคำรับรอง
ส่วนที่ 1 : เลือกปีงบประมาณและหน่วยงาน
ปีงบประมาณ
หน่วยงาน
ส่วนที่ 2 : รายละเอียดตัวชี้วัด
มิติ มิติที่1 การเรียนการสอน
ตัวชี้วัด 61MJU1.1.8 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร
คำอธิบาย
เปรียบเทียบสัดส่วนจำนวนนักศึกษาคงอยู่ในชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ที่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร ภายในปีการศึกษา 2560 โดยวันสำเร็จการศึกษานับจากวันอนุมัติจบภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 และไม่นับนักศึกษาเทียบเรียน 
*หมายเหตุ : นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายหลักสูตร 4 ปี (น.ศรหัส 57) และหลักสูตร 5 ปี ของคณะสถาปัตย์ (น.ศ.รหัส 56)
วิธีการคำนวณ
(จำนวนนักศึกษาหลักสูตร 4 ปีและ 5 ปี ชั้นปีสุดท้ายที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 / นักศึกษาหลักสูตร 4 ปีและ 5 ปี ชั้นปีสุดท้ายทั้งหมด) x 100  
ระดับ        
ประเภท            
ที่มา                
หน่วยนับ ร้อยละ
เกณฑ์
เกณฑ์ค่าคะแนนคำอธิบาย
1 60 กำหนดค่าเป้าหมายไว้ที่ระดับ 4 (ร้อยละ 75 ทั้งคณะด้านวิทยาศาสตร์ คณะด้านสังคม)
2 65
3 70
4 75
5 80
ส่วนที่ 3 : ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
เป้าหมาย
คะแนน % ความสำเร็จ
น้ำหนัก ถ่วงน้ำหนัก
ปัญหาและอุปสรรค
ส่วนที่ 4 : เอกสารการดำเนินงาน
ส่วนที่ 5 : รับรองผล
ความเห็นผู้รับรองผล