รายงานผลคำรับรอง
ส่วนที่ 1 : เลือกปีงบประมาณและหน่วยงาน
ปีงบประมาณ
หน่วยงาน
ส่วนที่ 2 : รายละเอียดตัวชี้วัด
มิติ มิติที่1 การเรียนการสอน
ตัวชี้วัด 61MJU1.1.7 ร้อยละของนักศึกษาใหม่ตามแผนการรับนักศึกษา
คำอธิบาย เปรียบเทียบสัดส่วนจำนวนนักศึกษารับเข้าระดับปริญญาตรี โท และเอก (ภาคปกติ) ที่ลงทะเบียนเข้าศึกษาในชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 (ภาคการศึกษา 1/2561) เมื่อเทียบกับแผนการรับนักศึกษา (ฉบับที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาฯ)
วิธีการคำนวณ
(จำนวนนักศึกษารับเข้าระดับปริญญาตรี โท เอก (ภาคปกติ) ที่ลงทะเบียนเข้าศึกษาในชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561) / จำนวนนักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษา x 100
ระดับ        
ประเภท            
ที่มา                
หน่วยนับ ร้อยละ
เกณฑ์
เกณฑ์ค่าคะแนนคำอธิบาย
1 80 ตั้งเป้าระดับ 3 +/-ร้อยละ 5 คณะใช้เกณฑ์กลางมหาวิทยาลัย
2 85
3 90
4 95
5 100
ส่วนที่ 3 : ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
เป้าหมาย
คะแนน % ความสำเร็จ
น้ำหนัก ถ่วงน้ำหนัก
ปัญหาและอุปสรรค
ส่วนที่ 4 : เอกสารการดำเนินงาน
ส่วนที่ 5 : รับรองผล
ความเห็นผู้รับรองผล