รายงานผลคำรับรอง
ส่วนที่ 1 : เลือกปีงบประมาณและหน่วยงาน
ปีงบประมาณ
หน่วยงาน
ส่วนที่ 2 : รายละเอียดตัวชี้วัด
มิติ มิติที่1 การเรียนการสอน
ตัวชี้วัด 61MJU1.1.5 จำนวนนักศึกษาทุกระดับที่ได้รับรางวัลด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนในระดับชาติและนานาชาติ
คำอธิบาย
พิจารณาจากจำนวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลด้านวิชาการจากเวทีการประกวดในระดับชาติหรือนานาชาติ
*นับทุกประเภทรางวัล เช่น รางวัลจากการเข้าประกวด จัดนิทรรศการ นำเสนอผลงาน ฯลฯ ไม่นับรางวัลด้านกีฬา ศิลปวัฒนธรรม คุณธรรมจริยธรรม
วิธีการคำนวณ
จำนวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลด้านวิชาการจากเวทีการประกวดในระดับชาติหรือนานาชาติ
ระดับ        
ประเภท            
ที่มา                
หน่วยนับ คน
เกณฑ์
เกณฑ์ค่าคะแนนคำอธิบาย
1 1 ตั้งเป้าระดับ 4 +/- 10 คน สำหรับคณะ ตั้งเป้าระดับ 4 +/- ระดับละ 1
2 1
3 1
4 4
5 5
ส่วนที่ 3 : ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
เป้าหมาย
คะแนน % ความสำเร็จ
น้ำหนัก ถ่วงน้ำหนัก
ปัญหาและอุปสรรค
ส่วนที่ 4 : เอกสารการดำเนินงาน
ส่วนที่ 5 : รับรองผล
ความเห็นผู้รับรองผล