รายงานผลคำรับรอง
ส่วนที่ 1 : เลือกปีงบประมาณและหน่วยงาน
ปีงบประมาณ
หน่วยงาน
ส่วนที่ 2 : รายละเอียดตัวชี้วัด
มิติ มิติที่2 การวิจัย
ตัวชี้วัด 61MJU3.2.4 ร้อยละของบทความวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน Refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ
คำอธิบาย
เปรียบเทียบสัดส่วนบทความวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน (Refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับนานาชาติในปีงบประมาณ 2561 ต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำทั้งหมด ทั้งนี้ ไม่นับอาจารย์ลาศึกษาต่อ และกรณีงานวิจัยมีการอ้างอิงหลายแหล่ง ให้นับเพียงครั้งเดียว ไม่นับซ้ำ
*วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล เช่น SCI Science Direct  Scopus Wilson หรือฐานข้อมูลที่สกอ.ให้การรับรอง เป็นต้น
วิธีการคำนวณ
(บทความวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน (Refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับนานาชาติในปีงบประมาณ 2561 / จำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำทั้งหมด) x 100
ระดับ        
ประเภท            
ที่มา                
หน่วยนับ ร้อยละ
เกณฑ์
เกณฑ์ค่าคะแนนคำอธิบาย
1 6 ตั้งเป้าระดับ 5 ลดลงช่วงละ 1%
2 7
3 8
4 9
5 10
ส่วนที่ 3 : ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
เป้าหมาย
คะแนน % ความสำเร็จ
น้ำหนัก ถ่วงน้ำหนัก
ปัญหาและอุปสรรค
ส่วนที่ 4 : เอกสารการดำเนินงาน
ส่วนที่ 5 : รับรองผล
ความเห็นผู้รับรองผล