รายงานผลคำรับรอง
ส่วนที่ 1 : เลือกปีงบประมาณและหน่วยงาน
ปีงบประมาณ
หน่วยงาน
ส่วนที่ 2 : รายละเอียดตัวชี้วัด
มิติ มิติที่2 การวิจัย
ตัวชี้วัด 61MJU3.1.6 ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยประจำที่มีผลงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำทั้งหมด
คำอธิบาย
เปรียบเทียบสัดส่วนอาจารย์และนักวิจัยประจำที่มีผลงานวิจัยในปีงบประมาณ 2561 *นับเฉพาะที่เป็นหัวหน้าโครงการหรือมีความรับผิดชอบในโครงการวิจัยนั้นๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 หรือรวมทุกโครงการแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
*หมายเหตุ : อาจารย์และนักวิจัยที่ปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มากกว่า 9 เดือน) ไม่นับลาศึกษาต่อ
วิธีการคำนวณ
(จำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำที่มีผลงานวิจัย / จำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำทั้งหมด) x 100
ระดับ        
ประเภท            
ที่มา                
หน่วยนับ ร้อยละ
เกณฑ์
เกณฑ์ค่าคะแนนคำอธิบาย
1 32 ตั้งเป้าระดับ 3 +/- ช่วงละ 2 *คณะใช้เกณฑ์กลางมหาวิทยาลัย
2 34
3 36
4 38
5 40
ส่วนที่ 3 : ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
เป้าหมาย
คะแนน % ความสำเร็จ
น้ำหนัก ถ่วงน้ำหนัก
ปัญหาและอุปสรรค
ส่วนที่ 4 : เอกสารการดำเนินงาน
ส่วนที่ 5 : รับรองผล
ความเห็นผู้รับรองผล