รายงานผลคำรับรอง
ส่วนที่ 1 : เลือกปีงบประมาณและหน่วยงาน
ปีงบประมาณ
หน่วยงาน
ส่วนที่ 2 : รายละเอียดตัวชี้วัด
มิติ มิติที่2 การวิจัย
ตัวชี้วัด 61MJU3.1.2 จำนวนเงินวิจัยต่ออาจารย์และนักวิจัยประจำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คำอธิบาย
เปรียบเทียบสัดส่วนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย (งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณจากแหล่งอื่น) ที่อาจารย์/นักวิจัยประจำได้รับในปีงบประมาณ 2561 เมื่อเทียบกับจำนวนอาจารย์/นักวิจัยประจำทั้งหมดของมหาวิทยาลัย
*ทั้งนี้ไม่นับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อและเงินวิจัยที่บุคลากรสายสนับสนุนได้รับ
วิธีการคำนวณ
(จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก / จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำทั้งหมด) x 100   
ระดับ        
ประเภท            
ที่มา                
หน่วยนับ บาท
เกณฑ์
เกณฑ์ค่าคะแนนคำอธิบาย
1 100000 ตั้งเป้าระดับ 3 +/- ช่วงละ 25,000
2 125000
3 150000
4 175000
5 200000
ส่วนที่ 3 : ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
เป้าหมาย
คะแนน % ความสำเร็จ
น้ำหนัก ถ่วงน้ำหนัก
ปัญหาและอุปสรรค
ส่วนที่ 4 : เอกสารการดำเนินงาน
ส่วนที่ 5 : รับรองผล
ความเห็นผู้รับรองผล