รายงานผลคำรับรอง
ส่วนที่ 1 : เลือกปีงบประมาณและหน่วยงาน
ปีงบประมาณ
หน่วยงาน
ส่วนที่ 2 : รายละเอียดตัวชี้วัด
มิติ มิติที่4 การบริหารจัดการ
ตัวชี้วัด 61MJU6.3.4 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ
คำอธิบาย เปรียบเทียบสัดส่วนอาจารย์ที่ยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการในตำแหน่งที่สูงขึ้น ในปีงบประมาณ 2561 ต่ออาจารย์ที่มีคุณสมบัติในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการทั้งหมด
วิธีการคำนวณ
(จำนวนอาจารย์ที่ยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น / จำนวนอาจารย์ที่มีคุณสมบัติในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการทั้งหมด) x 100 (ไม่นับรวมลาศึกษาต่อ)
ระดับ        
ประเภท            
ที่มา                
หน่วยนับ ร้อยละ
เกณฑ์
เกณฑ์ค่าคะแนนคำอธิบาย
1 3 ตั้งเป้าระดับ 4 +/- ช่วงละ 1%
2 4
3 5
4 6
5 7
ส่วนที่ 3 : ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
เป้าหมาย
คะแนน % ความสำเร็จ
น้ำหนัก ถ่วงน้ำหนัก
ปัญหาและอุปสรรค
ส่วนที่ 4 : เอกสารการดำเนินงาน
ส่วนที่ 5 : รับรองผล
ความเห็นผู้รับรองผล