รายงานผลคำรับรอง
ส่วนที่ 1 : เลือกปีงบประมาณและหน่วยงาน
ปีงบประมาณ
หน่วยงาน
ส่วนที่ 2 : รายละเอียดตัวชี้วัด
มิติ มิติที่4 การบริหารจัดการ
ตัวชี้วัด 61MJU6.10 ระดับความสำเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร
คำอธิบาย พิจารณาจากค่าเฉลี่ยการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดในแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561
วิธีการคำนวณ
จำนวนตัวชี้วัดในแผนพัฒนาบุคลากรที่บรรลุเป้าหมาย / จำนวนตัวชี้วัดในแผนพัฒนาบุคลากรทั้งหมด x 100
ระดับ        
ประเภท            
ที่มา                
หน่วยนับ ระดับ
เกณฑ์
เกณฑ์ค่าคะแนนคำอธิบาย
1 1 เทียบบัญญัติไตรยางค์ตามคะแนนที่ได้
2 2
3 3
4 4
5 5
ส่วนที่ 3 : ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
เป้าหมาย
คะแนน % ความสำเร็จ
น้ำหนัก ถ่วงน้ำหนัก
ปัญหาและอุปสรรค
ส่วนที่ 4 : เอกสารการดำเนินงาน
ส่วนที่ 5 : รับรองผล
ความเห็นผู้รับรองผล