รายงานผลคำรับรอง
ส่วนที่ 1 : เลือกปีงบประมาณและหน่วยงาน
ปีงบประมาณ
หน่วยงาน
ส่วนที่ 2 : รายละเอียดตัวชี้วัด
มิติ มิติที่1 การเรียนการสอน
ตัวชี้วัด 61MJU1.5.4 จำนวนรางวัลที่นักศึกษาและศิษย์เก่าได้รับในระดับชาติ หรือนานาชาติ
คำอธิบาย พิจารณาจากจำนวนรางวัล ที่นักศึกษาและศิษย์เก่าได้รับในระดับชาติ หรือนานาชาติ ภายในปีงบประมาณ 2561 (สำหรับนักศึกษาต้องไม่ใช่รางวัลด้านวิชาการ) เช่น การแข่งขันกีฬา คุณธรรม ศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น
วิธีการคำนวณ
จำนวนรางวัลที่นักศึกษาและศิษย์เก่าได้รับในระดับชาติ หรือนานาชาติ
ระดับ        
ประเภท            
ที่มา                
หน่วยนับ รางวัล
เกณฑ์
เกณฑ์ค่าคะแนนคำอธิบาย
1 1 ตั้งเป้าระดับ 5 +- ระดับละ 1 รางวัล สำหรับคณะกำหนดเป้าไว้ที่ระดับ 4 +- ระดับละ 1 รางวัล
2 1
3 1
4 3
5 4
ส่วนที่ 3 : ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
เป้าหมาย
คะแนน % ความสำเร็จ
น้ำหนัก ถ่วงน้ำหนัก
ปัญหาและอุปสรรค
ส่วนที่ 4 : เอกสารการดำเนินงาน
ส่วนที่ 5 : รับรองผล
ความเห็นผู้รับรองผล