รายงานผลคำรับรอง
ส่วนที่ 1 : เลือกปีงบประมาณและหน่วยงาน
ปีงบประมาณ
หน่วยงาน
ส่วนที่ 2 : รายละเอียดตัวชี้วัด
มิติ มิติที่1 การเรียนการสอน
ตัวชี้วัด 61MJU1.5.1 ร้อยละของโครงการพัฒนานักศึกษาที่ใช้เพื่อพัฒนาทักษะของนักศึกษา เช่น ภาษาอังกฤษ IT/ ทักษะวิชาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ 21
คำอธิบาย เปรียบเทียบสัดส่วนโครงการที่มีการบูรณาการด้านทักษะไอที ภาษา วิชาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ 21 เมื่อเทียบกับจำนวนโครงการพัฒนานักศึกษาทั้งหมด  (เฉพาะงบของกลุ่มงานพัฒนา นศ. ไม่นับศูนย์ไอที และห้องสมุด)
วิธีการคำนวณ
(โครงการที่มีการบูรณาการด้านทักษะไอที ภาษา วิชาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ 21 / จำนวนโครงการพัฒนานักศึกษาทั้งหมด) x 100
ระดับ        
ประเภท            
ที่มา                
หน่วยนับ ร้อยละ
เกณฑ์
เกณฑ์ค่าคะแนนคำอธิบาย
1 10 กำหนดค่าเป้าหมายไว้ที่ระดับ 3 (ร้อยละ 20) เพิ่มขึ้น/ลดลงระดับละร้อยละ 5
2 15
3 20
4 25
5 30
ส่วนที่ 3 : ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
เป้าหมาย
คะแนน % ความสำเร็จ
น้ำหนัก ถ่วงน้ำหนัก
ปัญหาและอุปสรรค
ส่วนที่ 4 : เอกสารการดำเนินงาน
ส่วนที่ 5 : รับรองผล
ความเห็นผู้รับรองผล