แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
ความร่วมมือทางวิชาการ
รายงานความร่วมมือทางวิชาการแยกตามหน่วยงานต้นสังกัด
เริ่ม : ถึง :  สถานะ :  
คำอธิบายสัญลักษณ์
ใกล้จะหมดอายุหมดอายุ ยกเลิก
รายงานความร่วมมือทางวิชาการแยกตามหน่วยงานต้นสังกัด
       ชื่อ MOU ประเภท วันที่ หมายเหตุ
ผลิตกรรมการเกษตร 4  รายการ
บันทึกข้อตกลง 21/01/2557 -22/01/2562
บันทึกข้อตกลง 08/11/2559 -08/11/2564
บันทึกข้อตกลง 20/11/2559 -20/11/2564
บันทึกข้อตกลง 31/03/2560 -31/03/2565
พัฒนาการท่องเที่ยว 2  รายการ
บันทึกข้อตกลง 01/12/2552 -ไม่ระบุ
บันทึกข้อตกลง 09/01/2556 -09/01/2566
เศรษฐศาสตร์ 1  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 30/03/2548 -ไม่ระบุ
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 1  รายการ
กองแผนงาน 1  รายการ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 52  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 30/12/2548 -ไม่ระบุ
บันทึกความร่วมมือ 08/08/2552 -ไม่ระบุ
บันทึกข้อตกลง 27/04/2553 -ไม่ระบุ
บันทึกความร่วมมือ 27/05/2553 -ไม่ระบุ
บันทึกความร่วมมือ 23/09/2553 -ไม่ระบุ
บันทึกข้อตกลง 10/10/2554 -ไม่ระบุ
บันทึกความร่วมมือ 22/11/2554 -ไม่ระบุ
บันทึกข้อตกลง 30/07/2555 -ไม่ระบุ
บันทึกความร่วมมือ 16/08/2555 -ไม่ระบุ
บันทึกความร่วมมือ 09/01/2557 -08/01/2562
บันทึกข้อตกลง 09/01/2557 -08/01/2562
บันทึกความร่วมมือ 09/01/2557 -08/01/2562
บันทึกความร่วมมือ 18/02/2557 -17/02/2562
บันทึกความร่วมมือ 20/02/2557 -19/02/2562
บันทึกความร่วมมือ 25/02/2557 -01/02/2562
บันทึกความร่วมมือ 15/04/2557 -14/04/2562
20 วัน
บันทึกความร่วมมือ 23/05/2557 -22/05/2562
บันทึกความร่วมมือ 23/07/2557 -22/07/2562
บันทึกความร่วมมือ 13/08/2557 -12/08/2567
บันทึกข้อตกลง 20/08/2557 -20/08/2562
บันทึกความร่วมมือ 20/08/2557 -20/08/2562
บันทึกความร่วมมือ 17/09/2557 -16/09/2562
บันทึกความร่วมมือ 03/11/2557 -02/11/2562
บันทึกความร่วมมือ 10/11/2557 -09/11/2562
บันทึกความร่วมมือ 03/12/2557 -02/12/2562
บันทึกความร่วมมือ 07/12/2557 -06/12/2562
บันทึกความร่วมมือ 19/12/2557 -18/12/2562
บันทึกความร่วมมือ 29/12/2557 -29/12/2562
บันทึกความร่วมมือ 05/01/2558 -04/01/2563
บันทึกความร่วมมือ 15/01/2558 -14/01/2563
บันทึกข้อตกลง 15/01/2558 -14/01/2563
บันทึกความร่วมมือ 24/01/2558 -23/01/2563
บันทึกข้อตกลง 04/02/2558 -03/02/2563
บันทึกความร่วมมือ 06/02/2558 -05/02/2563
บันทึกความร่วมมือ 16/02/2558 -15/02/2563
บันทึกความร่วมมือ 25/02/2558 -24/02/2563
บันทึกข้อตกลง 26/02/2558 -25/02/2563
บันทึกข้อตกลง 07/04/2558 -ไม่ระบุ
บันทึกความร่วมมือ 23/10/2558 -22/10/2562
บันทึกความร่วมมือ 18/12/2558 -17/12/2563
บันทึกความร่วมมือ 11/02/2559 -10/02/2564
บันทึกความร่วมมือ 18/02/2559 -17/02/2564
บันทึกความร่วมมือ 29/02/2559 -28/02/2564
บันทึกความร่วมมือ 29/02/2559 -28/02/2564
บันทึกความร่วมมือ 29/02/2559 -28/02/2564
บันทึกความร่วมมือ 09/03/2559 -08/03/2562
บันทึกความร่วมมือ 18/03/2559 -17/03/2564
บันทึกความร่วมมือ 20/04/2559 -19/04/2564
บันทึกความร่วมมือ 11/05/2559 -10/05/2564
บันทึกความร่วมมือ 27/06/2559 -27/06/2564
บันทึกความร่วมมือ 01/07/2559 -01/07/2564
บันทึกความร่วมมือ 28/09/2559 -28/09/2564
บัณฑิตวิทยาลัย 2  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 22/04/2556 -ไม่ระบุ
บันทึกข้อตกลง 08/06/2558 -07/06/2563
วิทยาลัยพลังงานทดแทน 1  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 15/01/2562 -15/01/2567
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290