แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
รายละเอียดทุนการศึกษา
ส่วนที่ 1 รายละเอียดของทุนทุนการศึกษา
ชื่อทุน ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2562
แหล่งทุน : รัฐบาลญี่ปุ่น Janpanese Government Scholarship (MEXT) 
เป้าหมาย :
วัตถุประสงค์ : ทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทย เพื่อไปศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรและระดับอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาของประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 1. ทุนนักศึกษาปริญญาตรี (Undergraduate Students) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 2. ทุนนักศึกษาวิจัย (Research Students) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก 3. ทุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค (College of Technology Students) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อเฉพาะทางด้านวิศวกรรม 4. ทุนนักศึกษาวิทยาลัยฝึกอบรมวิชาชีพ (Specialized Training College Students) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อในวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ประเภท :
ทุนศึกษาต่อ
ทุนวิจัย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
ระยะเวลาให้ทุน : กำหนดเปิดรับใบสมัครระหว่างวันที่ 4 - 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 - 11.30 น. (สำหรับทุนนักศึกษาวิจัย) และ เวลา 13.30 - 16.00 น. (สำหรับทุนนักศึกษาปริญญาตรี) ที่สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย หรือ หากเลือกสนามสอบที่เชียงใหม่ กรุณาส่งใบสมัครที่สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เวลา 13.30 – 16.00 น. ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสถานที่สอบ (ยกเว้นสนามสอบเชียงใหม่) บนเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป
สอบถามได้ที่ : กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
ส่วนที่ 2 รายชื่อทุนย่อย  
-- ไม่มีข้อมูล --
ส่วนที่ 3 การประกาศรับสมัคร
ช่วงเวลาที่ประกาศเอกสารประกอบ
15/05/2561  - 08/06/2561
ส่วนที่ 4 รายชื่อผู้ได้รับทุน
-- ไม่มีข้อมูล --
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290