แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
รายละเอียดทุนการศึกษา
ส่วนที่ 1 รายละเอียดของทุนทุนการศึกษา
ชื่อทุน ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2018
แหล่งทุน : อื่นๆ 
เป้าหมาย :
วัตถุประสงค์ : ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาโปรแกรม A Special Course for International Students from Asia, Africa and the Pacific Rim ประจำปี 2018 ทางด้านการเกษตร สัตวศาสตร์ การประมง วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ป่าไม้ เศรษฐศาสตร์ การจัดการทรัพยากรชนบท และสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นหลักสูตรร่วมระหว่าง 3 มหาวิทยาลัย คือ Ehime University, Kagawa University และ Kochi University ประเทศญี่ปุ่น
ประเภท :
อื่นๆ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
ระยะเวลาให้ทุน :
สอบถามได้ที่ : กองวิเทศสัมพันธ์
ส่วนที่ 2 รายชื่อทุนย่อย  
-- ไม่มีข้อมูล --
ส่วนที่ 3 การประกาศรับสมัคร
ช่วงเวลาที่ประกาศเอกสารประกอบ
30/04/2561  - 29/06/2561
ส่วนที่ 4 รายชื่อผู้ได้รับทุน
-- ไม่มีข้อมูล --
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290