แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
รายละเอียดทุนการศึกษา
ส่วนที่ 1 รายละเอียดของทุนทุนการศึกษา
ชื่อทุน ทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 61, 62 ประเทศญี่ปุ่น
แหล่งทุน : The International Association of Traffic and Safety Sciences (IATSS Forum) 
เป้าหมาย :
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมได้เรียนรู้แนวทางการพัฒนาประเทศญี่ปุ่น การพัฒนาและการจัดการเทคโนโลยีสมัยใหม่ สังคม วัฒนธรรม รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความคิดเห็นร่วมกันระหว่างผู้เข้าอบรมจากประเทศสมาชิกอาเซียน
ประเภท :
ทุนฝึกอบรม
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุระหว่าง 25 ปี และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ 2. มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี (ไม่จำกัดสาขา) 3. มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี 4. มีความสนใจและความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมตลอดหลักสูตรการฝึกอบรม
ระยะเวลาให้ทุน : 57 วัน
สอบถามได้ที่ : กองวิเทศสัมพันธ์
ส่วนที่ 2 รายชื่อทุนย่อย  
-- ไม่มีข้อมูล --
ส่วนที่ 3 การประกาศรับสมัคร
ช่วงเวลาที่ประกาศเอกสารประกอบ
20/04/2561  - 30/06/2561
ส่วนที่ 4 รายชื่อผู้ได้รับทุน
-- ไม่มีข้อมูล --
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290