แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
รายละเอียดทุนการศึกษา
ส่วนที่ 1 รายละเอียดของทุนทุนการศึกษา
ชื่อทุน ผลการสอบคัดเลือกผู้สมัครทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ National Chung Hsing University (NCHU) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ประจำปี 2018-2019
แหล่งทุน : National Chung Hsing University ไต้หวัน 
เป้าหมาย :
วัตถุประสงค์ :
ประเภท :
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
คุณสมบัติผู้สมัคร :
ระยะเวลาให้ทุน :
สอบถามได้ที่ : ให้นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว ณ กองวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารเทพศาสตร์สถิตย์ เพื่อดำเนินการเตรียมเอกสารประกอบการสมัครรับทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฯ และเสนอชื่อไปยัง NCHU ต่อไป ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 หากไม่มารายงานตัวตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
ส่วนที่ 2 รายชื่อทุนย่อย  
-- ไม่มีข้อมูล --
ส่วนที่ 3 การประกาศรับสมัคร
ช่วงเวลาที่ประกาศเอกสารประกอบ
21/03/2561  - 22/03/2561
ส่วนที่ 4 รายชื่อผู้ได้รับทุน
-- ไม่มีข้อมูล --
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290