แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
รายละเอียดทุนการศึกษา
ส่วนที่ 1 รายละเอียดของทุนทุนการศึกษา
ชื่อทุน โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจาก Kagoshima University ประเทศญี่ปุ่น
แหล่งทุน : ผู้เข้าร่วมโครงการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด 
เป้าหมาย : นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
วัตถุประสงค์ : เดินทางไปศึกษาและแลกเปลี่ยนนักศึกษาที่ Kagoshima University
ประเภท :
ทุนส่วนตัว
คุณสมบัติผู้สมัคร :
ระยะเวลาให้ทุน : 1 หรือ 2 ภาคการศึกษา
สอบถามได้ที่ : กองวิเทศสัมพันธ์
ส่วนที่ 2 รายชื่อทุนย่อย  
-- ไม่มีข้อมูล --
ส่วนที่ 3 การประกาศรับสมัคร
ช่วงเวลาที่ประกาศเอกสารประกอบ
06/03/2561  - 20/04/2561
06/03/2561  - 20/04/2561
ส่วนที่ 4 รายชื่อผู้ได้รับทุน
-- ไม่มีข้อมูล --
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290