แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
รายละเอียดทุนการศึกษา
ส่วนที่ 1 รายละเอียดของทุนทุนการศึกษา
ชื่อทุน ทุนโครงการทัศนศึกษา 2018 AAACU Study Tour Program
แหล่งทุน : The Asian Association of Agricultural Colleges and Universities (AAACU) 
เป้าหมาย :
วัตถุประสงค์ : โครงการทัศนศึกษาเรียนรู้ด้านการเกษตร ศิลปะและวัฒนธรรมระหว่างประเทศสำหรับนักศึกษาที่เรียนสาขาด้านการเกษตรหรือสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้โครงการ ๒๐๑8 AAACU Study Tour Program
ประเภท :
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1.เป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 หรือ 3 (ที่ยังไม่ได้เดินทางไปสหกิจศึกษา หรือไม่ได้อยู่ระหว่างการรับทุนไปต่างประเทศอื่นๆ) 2. นักศึกษาที่สมัครต้องไม่เคยได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการนี้มาก่อน 3. มีผลการเรียน GPA 2.50 ขึ้นไป 4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี 5. มีความสนใจและมีความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมตลอดโครงกา
ระยะเวลาให้ทุน : 2 สัปดาห์
สอบถามได้ที่ : กองวิเทศสัมพันธ์
ส่วนที่ 2 รายชื่อทุนย่อย  
-- ไม่มีข้อมูล --
ส่วนที่ 3 การประกาศรับสมัคร
ช่วงเวลาที่ประกาศเอกสารประกอบ
02/03/2561  - 23/03/2561
16/03/2561  - 16/03/2561
ส่วนที่ 4 รายชื่อผู้ได้รับทุน
ชื่อ - นามสกุลรายละเอียดสถานที่เริ่มต้น - สิ้นสุดงบประมาณ 
นางสาวปัณฑิตา นุ้ยประสิทธิ์
นักศึกษา
หลักสูตร : ปริญญาตรี (เกษตรป่าไม้)
เป้าหมาย : โครงการทัศนศึกษาเรียนรู้ด้านการเกษตร ศิลปะและวัฒนธรรมระหว่างประเทศสำหรับนักศึกษาที่เรียนสาขาด้านการเกษตรหรือสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้โครงการ 2018 AAACU Study Tour Program ณ University Gadja Mada เมืองยอกยาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ในเดือนกรกฎาคม 2561 โดย AAACU ประสงค์จะมอบทุนให้นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 1 ทุน ซึ่งสนับสนุนค่าที่พัก อาหาร และค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาระหว่างที่เข้าร่วมโครงการ โดยนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างประเทศ ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ค่าทำวีซ่า ค่าทำประกันชีวิตและสุขภาพ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ
Asian Association of Agricultural Colleges and Universities (AAACU) ,Philippines
08/07/2561  - 21/07/2561 0.00
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290