แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
รายละเอียดทุนการศึกษา
ส่วนที่ 1 รายละเอียดของทุนทุนการศึกษา
ชื่อทุน ทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาโครงการ PAX 2018-2019
แหล่งทุน : National Chung Hsing University ไต้หวัน 
เป้าหมาย : นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ชั้นปีที่ 2-3) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ชั้นปีที่ 2)
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษา วิจัย และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
ประเภท :
ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
คุณสมบัติผู้สมัคร :
ระยะเวลาให้ทุน : 1 ภาคการศึกษา (ระหว่างกันยายน 2561- มกราคม 2562 หรือ ระหว่างกุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2562)
สอบถามได้ที่ : กองวิเทศสัมพันธ์
ส่วนที่ 2 รายชื่อทุนย่อย  
-- ไม่มีข้อมูล --
ส่วนที่ 3 การประกาศรับสมัคร
ช่วงเวลาที่ประกาศเอกสารประกอบ
26/02/2561  - 15/03/2561
27/02/2561  - 15/03/2561
ส่วนที่ 4 รายชื่อผู้ได้รับทุน
ชื่อ - นามสกุลรายละเอียดสถานที่เริ่มต้น - สิ้นสุดงบประมาณ 
นางสาวกมลวรรณ บุญประดิษฐ์
นักศึกษา
หลักสูตร :
เป้าหมาย : เพื่อให้นักศึกษาในระดับปริญญาตรี (ชั้นปีที่ 2 – 3) หรือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในปีที่ 2 ได้เดินทางไปศึกษา ทำวิจัย และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา
National Chung Hsing University ,Taiwan
11/02/2562  - 30/06/2562 2,000.00
นางสาวธนัญญา นวลจอน
นักศึกษา
หลักสูตร :
เป้าหมาย : เพื่อให้นักศึกษาในระดับปริญญาตรี (ชั้นปีที่ 2 – 3) หรือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในปีที่ 2 ได้เดินทางไปศึกษา ทำวิจัย และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา
National Chung Hsing University
11/02/2562  - 30/06/2562 2,000.00
นายมกรพงศ์ พิสิฐบุตร
นักศึกษา
หลักสูตร :
เป้าหมาย : เพื่อให้นักศึกษาในระดับปริญญาตรี (ชั้นปีที่ 2 – 3) หรือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในปีที่ 2 ได้เดินทางไปศึกษา ทำวิจัย และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา
National Chung Hsing University
11/02/2562  - 30/06/2562 2,000.00
นายรัชชภูมิ บุนนาค
นักศึกษา
หลักสูตร :
เป้าหมาย : พื่อให้นักศึกษาในระดับปริญญาตรี (ชั้นปีที่ 2 – 3) หรือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในปีที่ 2 ได้เดินทางไปศึกษา ทำวิจัย และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา
National Chung Hsing University
11/02/2562  - 30/06/2562 2,000.00
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290