แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
รายละเอียดทุนการศึกษา
ส่วนที่ 1 รายละเอียดของทุนทุนการศึกษา
ชื่อทุน ทุนหลักสูตรการให้บริการทางการบิน
แหล่งทุน : มูลนิธิไหหนาน ชื่อหัง (Hainan CiHang Foundation) 
เป้าหมาย : นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป หรือสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
วัตถุประสงค์ : เพื่อฝึกอบรมการให้บริการทางการบิน
ประเภท :
ทุนฝึกอบรม
คุณสมบัติผู้สมัคร :
ระยะเวลาให้ทุน : 3 เดือน (15 พฤษภาคม - 15 สิงหาคม 2561)
สอบถามได้ที่ : กองวิเทศสัมพันธ์
ส่วนที่ 2 รายชื่อทุนย่อย  
-- ไม่มีข้อมูล --
ส่วนที่ 3 การประกาศรับสมัคร
ช่วงเวลาที่ประกาศเอกสารประกอบ
08/02/2561  - 10/03/2561
ส่วนที่ 4 รายชื่อผู้ได้รับทุน
-- ไม่มีข้อมูล --
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290