แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
รายละเอียดทุนการศึกษา
ส่วนที่ 1 รายละเอียดของทุนทุนการศึกษา
ชื่อทุน ทุนดนตรี (Music Grant)
แหล่งทุน : Ernst Mach Grant - ASEA-UNINET 
เป้าหมาย : นักศึกษาไทย
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษา/ฝึกอบรมด้านดนตรีคลาสสิก
ประเภท :
ทุนฝึกอบรม
คุณสมบัติผู้สมัคร :
ระยะเวลาให้ทุน : ทุนฝึกอบรม 9 เดือน จำนวน 2 ทุน (ตุลาคม 2561 - มิถุนายน 2562) ทุนระยะสั้น จำนวน 2 ทุน (12-26 กันยายน 2561)
สอบถามได้ที่ : กองวิเทศสัมพันธ์
ส่วนที่ 2 รายชื่อทุนย่อย  
-- ไม่มีข้อมูล --
ส่วนที่ 3 การประกาศรับสมัคร
ช่วงเวลาที่ประกาศเอกสารประกอบ
08/02/2561  - 19/02/2561
ส่วนที่ 4 รายชื่อผู้ได้รับทุน
-- ไม่มีข้อมูล --
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290