แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
รายละเอียดทุนการศึกษา
ส่วนที่ 1 รายละเอียดของทุนทุนการศึกษา
ชื่อทุน 2018 Winter Camp ของ National Pingtung University ณ ไต้หวัน
แหล่งทุน : National Pingtung University 
เป้าหมาย :
วัตถุประสงค์ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวของไต้หวัน และต้องการศึกษาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาวิชาที่ตนสนใจ
ประเภท :
ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
คุณสมบัติผู้สมัคร :
ระยะเวลาให้ทุน :
สอบถามได้ที่ : กองวิเทศสัมพันธ์
ส่วนที่ 2 รายชื่อทุนย่อย  
-- ไม่มีข้อมูล --
ส่วนที่ 3 การประกาศรับสมัคร
ช่วงเวลาที่ประกาศเอกสารประกอบ
03/01/2561  - 10/01/2561
ส่วนที่ 4 รายชื่อผู้ได้รับทุน
ชื่อ - นามสกุลรายละเอียดสถานที่เริ่มต้น - สิ้นสุดงบประมาณ 
นายฐิณัส คัพเลอร์
นักศึกษา
หลักสูตร :
เป้าหมาย : แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวของไต้หวัน และต้องการศึกษาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาวิชาที่ตนสนใจ
28/01/2561  - 05/02/2561 0.00
นายสุวพัชร นกนวล
นักศึกษา
หลักสูตร :
เป้าหมาย : แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวของไต้หวัน และต้องการศึกษาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาวิชาที่ตนสนใจ
28/01/2561  - 05/02/2561 0.00
นายอธิการ สัญญะวิชัย
นักศึกษา
หลักสูตร :
เป้าหมาย : แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวของไต้หวัน และต้องการศึกษาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาวิชาที่ตนสนใจ
28/01/2561  - 05/02/2561 0.00
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290