แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
รายละเอียดทุนการศึกษา
ส่วนที่ 1 รายละเอียดของทุนทุนการศึกษา
ชื่อทุน 2018 NCUT Winter School
แหล่งทุน : National Chin-Yi University of Technology 
เป้าหมาย :
วัตถุประสงค์ : เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวของไต้หวัน และศึกษาด้านภาษาจีน
ประเภท :
ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
คุณสมบัติผู้สมัคร :
ระยะเวลาให้ทุน : 11-19 มีนาคม 2561
สอบถามได้ที่ : กองวิเทศสัมพันธ์
ส่วนที่ 2 รายชื่อทุนย่อย  
-- ไม่มีข้อมูล --
ส่วนที่ 3 การประกาศรับสมัคร
ช่วงเวลาที่ประกาศเอกสารประกอบ
30/01/2561  - 02/02/2561
ส่วนที่ 4 รายชื่อผู้ได้รับทุน
ชื่อ - นามสกุลรายละเอียดสถานที่เริ่มต้น - สิ้นสุดงบประมาณ 
นางสาวจุฑามาศ เชิงงาม
นักศึกษา
หลักสูตร :
เป้าหมาย : เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวของไต้หวัน และต้องการศึกษาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาจีน
11/03/2561  - 19/03/2561 0.00
นางสาวพนิตา ศิริเกษร
นักศึกษา
หลักสูตร :
เป้าหมาย : เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวของไต้หวัน และต้องการศึกษาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาจีน
11/03/2561  - 19/03/2561 0.00
นางสาวรมณ พิมพ์ตะคุ
นักศึกษา
หลักสูตร :
เป้าหมาย : เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวของไต้หวัน และต้องการศึกษาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาจีน
11/03/2561  - 19/03/2561 0.00
นางสาววัชรินทร์ จันติ๊บ
นักศึกษา
หลักสูตร :
เป้าหมาย : เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวของไต้หวัน และต้องการศึกษาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาจีน
11/03/2561  - 19/03/2561 0.00
นายชัชจิร พงษ์ศิวัตม์
นักศึกษา
หลักสูตร :
เป้าหมาย : เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวของไต้หวัน และต้องการศึกษาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาจีน
11/03/2561  - 19/03/2561 0.00
นายเริงฤทธิ์ แซ่ภู่
นักศึกษา
หลักสูตร :
เป้าหมาย : เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวของไต้หวัน และต้องการศึกษาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาจีน
11/03/2561  - 19/03/2561 0.00
นายศิริวัฒน์ วังโพธิ์
นักศึกษา
หลักสูตร :
เป้าหมาย : เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวของไต้หวัน และต้องการศึกษาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาจีน
11/03/2561  - 19/03/2561 0.00
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290