แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
รายละเอียดทุนการศึกษา
ส่วนที่ 1 รายละเอียดของทุนทุนการศึกษา
ชื่อทุน 2018 Chinese Language and Culture Short-term Teacher Training Courses
แหล่งทุน : National Pingtung University 
เป้าหมาย :
วัตถุประสงค์ : เพิ่มพูนทักษะการสอนภาษาจีน และศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน
ประเภท :
ทุนฝึกอบรม
คุณสมบัติผู้สมัคร : มีทักษะพื้นฐานด้านการพูดและฟังภาษาจีน
ระยะเวลาให้ทุน : 4 อาทิตย์ 30 เม.ย.-27 พ.ค. 2561
สอบถามได้ที่ : กองวิเทศสัมพันธ์
ส่วนที่ 2 รายชื่อทุนย่อย  
-- ไม่มีข้อมูล --
ส่วนที่ 3 การประกาศรับสมัคร
ช่วงเวลาที่ประกาศเอกสารประกอบ
23/01/2561  - 20/02/2561
ส่วนที่ 4 รายชื่อผู้ได้รับทุน
-- ไม่มีข้อมูล --
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290