แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
รายละเอียดทุนการศึกษา
ส่วนที่ 1 รายละเอียดของทุนทุนการศึกษา
ชื่อทุน ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ระดับบัณฑิตศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น
แหล่งทุน : มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประเทศญี่ปุ่น 
เป้าหมาย :
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาเยาวชนและสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ พร้อมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น
ประเภท :
ทุนศึกษาต่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร : นักศึกษาชาวไทย
ระยะเวลาให้ทุน : 3 ปี (1 ปี สำหรับการเป็นนักศึกษาวิจัย และ 2 ปี สำหรับศึกาาต่อระดับปริญญาโท)
สอบถามได้ที่ : กองวิเทศสัมพันธ์
ส่วนที่ 2 รายชื่อทุนย่อย  
-- ไม่มีข้อมูล --
ส่วนที่ 3 การประกาศรับสมัคร
ช่วงเวลาที่ประกาศเอกสารประกอบ
26/12/2560  - 09/03/2561
ส่วนที่ 4 รายชื่อผู้ได้รับทุน
-- ไม่มีข้อมูล --
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290