ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
ความร่วมมือทางวิชาการทั้งหมด
ความร่วมมือทางวิชาการแยกตามหน่วยงาน
ความร่วมมือทางวิชาการแยกตามหน่วยงานต้นสังกัด
ความร่วมมือทางวิชาการแยกตามประเภทการการลงนาม
ความร่วมมือทางวิชาการแยกตามประเทศ
สถิติการทำความร่วมมือทางวิชาการแยกตามหน่วยงาน
สถิติการทำความร่วมมือทางวิชาการแยกตามประเภทการทำความร่วมมือ
ค้นหาข้อมูลการทำความร่วมมือทางวิชาการ
กราฟแสดงความร่วมมือทางวิชาการแยกตามทวีป
ทุนการศึกษา
กิจกรรมตามความร่วมมือ
ข้อมูลการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
รายงานนักศึกษาต่างชาติแยกตามคณะ
รายงานนักศึกษาต่างชาติแยกตามประเทศ
บุคลากรต่างชาติ
รายงานบุคลากรต่างชาติแยกตามประเทศ
รายงานประจำปี
กระบวนงานและขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะไปแลกเปลี่ยน ฝึกงาน สหกิจศึกษา ฝึกอบรม ณ มหาวิทยาลัย/หน่วยงานในต่างประเทศ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
Procedure for official request letter for visa extension
เว็บไชต์แนะนำไซต์
-- ยังไม่มีข้อมูล --
Chart.
ข่าวกิจกรรม
Delegates from Shikoku and Kansai regions, Japan
Dr.Sutkhet Sakunthong, Acting Assistant to the President, welcomed the delegates from Royal Thai Consulate-General, Osaka and government and private sectors from Shikoku and Kansai regions for the special on "Thailand x Japan Smart Farming"   
ผู้เขียน น.ส.พอหทัย ตนะกุล  วันที่เขียน 25/2/2563 10:44:25  จำนวนที่อ่าน 4  ครั้ง
ผู้เขียน น.ส.พอหทัย ตนะกุล  วันที่เขียน 25/2/2563 10:39:02  จำนวนที่อ่าน 3  ครั้ง
National Penghu University of Science and Technology
On January 16th, 2020, Prof. Dr. Hui-kuei Alice Hsieh (Director of International Collaboration Section) from National Penghu University of Science and Technology, Republic of China (TAIWAN) visited Maejo University to discuss about the MOU and MOA renewal.   
ผู้เขียน น.ส.พอหทัย ตนะกุล  วันที่เขียน 25/2/2563 10:32:13  จำนวนที่อ่าน 3  ครั้ง
National Ilan University
On January 15th, 2020, Prof. Dr. Po-Ching Wu, President of National Ilan University, Republic of China (Taiwan) visited Maejo University.   
ผู้เขียน น.ส.พอหทัย ตนะกุล  วันที่เขียน 25/2/2563 10:30:40  จำนวนที่อ่าน 2  ครั้ง
National Cheng Kung University
On February 7th, 2020, Prof. Chen, Sung-Lin, Deputy Director of Chinese Language Center from National Cheng Kung University, Taiwan visited Maejo University.   
ผู้เขียน น.ส.พอหทัย ตนะกุล  วันที่เขียน 25/2/2563 10:27:56  จำนวนที่อ่าน 5  ครั้ง
12
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
2nd Announcement from the President of Maejo University about the Spread of Coronavirus disease 2019 (Covid-19)
Maejo University has launched the announcement on duty performing of university personnel at home to prevent the spreading of Covid-19   
ผู้เขียน น.ส.พอหทัย ตนะกุล  วันที่เขียน 19/3/2563 17:07:44  จำนวนที่อ่าน 6  ครั้ง
Announcement from the President of Maejo University about the Spread of Coronavirus disease 2019 (Covid-19)
Maejo University has launched the preparation guidelines to fight against the spreading Coronavirus disease 2019 (Covid-19), and preventing the PM 2.5 particles.   
ผู้เขียน น.ส.พอหทัย ตนะกุล  วันที่เขียน 19/3/2563 14:50:11  จำนวนที่อ่าน 8  ครั้ง
Announcement from the Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation (MHESI), Thailand about the Spread of Coronavirus (Covid-19).
The First and Second Announcement from the Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation (MHESI), Thailand about the Spread of Coronavirus (Covid-19).   
ผู้เขียน น.ส.พอหทัย ตนะกุล  วันที่เขียน 17/3/2563 11:02:02  จำนวนที่อ่าน 16  ครั้ง
ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายให้ข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา การเรียนภาษาจีนระยะสั้นและระยะยาว การแลกเปลี่ยนนักศึกษา และระบบการสมัครเข้าศึกษามหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย จะนำมหาวิทยาลัยชั้นนำของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) มาแนะนำมหาวิทยาลัยและบรรยายให้ข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา การเรียนภาษาจีนระยะสั้นและระยะยาว การแลกเปลี่ยนนักศึกษา และระบบการสมัครเข้าศึกษามหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสายน้ำผึ้ง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่   
ผู้เขียน น.ส.อาจารีย์ สว่างศรี  วันที่เขียน 11/9/2562 15:45:29  จำนวนที่อ่าน 123  ครั้ง
ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม International Student’s Day ประจำปี 2562
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะจัดกิจกรรม International Student’s Day ประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 – 16.00 น. ณ อาคารเทพศาสตร์สถิตย์ ชั้น 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชาวต่างชาติที่มาศึกษาและแลกเปลี่ยนได้ทำความรู้จัก แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ และเรียนรู้วัฒนธรรมท่ามกลางความแตกต่างทางเชื้อชาติ   
ผู้เขียน น.ส.อาจารีย์ สว่างศรี  วันที่เขียน 24/7/2562 14:49:57  จำนวนที่อ่าน 89  ครั้ง
12
องค์ความรู้/ดาวน์โหลดเอกสาร
ผู้เขียน น.ส.อาจารีย์ สว่างศรี  วันที่เขียน 11/11/2554 12:02:11  จำนวนที่อ่าน 341  ครั้ง
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
MJU- International College Academic Trip
Maejo University - International College's committee visited Chiang Mai University (CMU) on August 21, 2017 and Mae Fah Luang University (MFU) on August 22, 2017.   
ผู้เขียน น.ส.พอหทัย ตนะกุล  วันที่เขียน 6/9/2560 11:43:06  จำนวนที่อ่าน 451  ครั้ง
โครงการ "วิเทศสัมพันธ์สัญจรเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และการพัฒนางานด้านวิเทศสัมพันธ์และงานด้านการต่างประเทศ"
ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ นำคณะบุคลากร เดินทางเข้าศึกษาดูงาน ด้านวิเทศสัมพันธ์และการต่างประเทศ ตามโครงการ "วิเทศสัมพันธ์สัญจรเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และการพัฒนางานด้านวิเทศสัมพันธ์และงานด้านการต่างประเทศ" ณ กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   
ผู้เขียน น.ส.อุรัชชา สุวพานิช  วันที่เขียน 14/12/2559 9:53:29  จำนวนที่อ่าน 221  ครั้ง
กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี จัดกิจกรรมโครงการจัดการความรู้ของกลุ่มงานประจำปีงบประมาณ 2559
กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานตามโครงการจัดการความรู้ของกลุ่มงาน ปีงบประมาณ 2559 โดยกลุ่มงานบริการการศึกษา (ด้านวิเทศสัมพันธ์)   
ผู้เขียน น.ส.อุรัชชา สุวพานิช  วันที่เขียน 7/12/2559 15:43:28  จำนวนที่อ่าน 238  ครั้ง
ข่าวประกาศทุนการศึกษา/วิจัย/โครงการแลกเปลี่ยน
 
ผลการคัดเลือกผู้สมัครโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา จาก National Chung Hsing University ประจำปี 2020-2021
ผู้ประกาศ นางกนกวรรณ เครือมณี   วันที่ประกาศ 18/3/2563 9:23:48
 
ประกาศรับสมัครสอบชิงทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2564
ผู้ประกาศ น.ส.อาจารีย์ สว่างศรี   วันที่ประกาศ 11/3/2563 15:55:30
 
ทุนสำหรับอาจารย์สอนภาษาอังกฤษรุ่นหนุ่มสาว ประจำปีการศึกษา 2564
ผู้ประกาศ น.ส.อาจารีย์ สว่างศรี   วันที่ประกาศ 11/3/2563 15:52:18
 
ทุนการศึกษารัฐบาลแคนาดา ประจำปีการศึกษา 2020-2021
ผู้ประกาศ น.ส.อาจารีย์ สว่างศรี   วันที่ประกาศ 24/2/2563 13:43:14
 
ทุนการศึกษากระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ประจำปี 2563
ผู้ประกาศ น.ส.อาจารีย์ สว่างศรี   วันที่ประกาศ 12/2/2563 10:54:06
กระดานเสวนา
รายชื่อห้องเสวนาคำถามตั้งคำถาม
แนะนำ ติ ชม
แนะนำ ติ ชม การทำงานของระบบ
2
คุยกับวิเทศสัมพันธ์
ถาม-ตอบกับวิเทศสัมพันธ์
19
รายการคำถาม
รายการคำถาม
อ่านตอบ
สอบถามข้อมูลการแลกเปลี่ยนของนักศึกษาต่างชาติ
ผู้เขียน : ภารดา กบมเกลียว
เขียนเมื่อ : 10/4/2562 14:36:17
77 0
สอบถาม
ผู้เขียน : k
เขียนเมื่อ : 13/11/2561 21:41:03
106 0
ทุน Culture Camp for Language Learning at NPUST, Taiwan
ผู้เขียน : Jutamat
เขียนเมื่อ : 3/10/2561 14:26:10
135 1
ทุน
ผู้เขียน : นางสาวจิตรกัญญา ผลปาน
เขียนเมื่อ : 12/7/2561 14:07:20
146 0
MOU กับ SIT JP.
ผู้เขียน : อาจารย์บรรจง สมบูรณ์ชัย
เขียนเมื่อ : 31/5/2561 19:17:38
177 0
สอบถามทุนศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น
ผู้เขียน : จันทกานต์ บำรุงศักดิ์
เขียนเมื่อ : 4/5/2561 13:03:16
119 0
อยากฝึกสหกิจศึกษาที่ต่างประเทศ
ผู้เขียน : นายครรชิตพล ใสหมี
เขียนเมื่อ : 2/7/2560 1:00:49
260 1
ทุนเรียนต่อปริญญาโทต่างประเทศ
ผู้เขียน : สุชาติ
เขียนเมื่อ : 13/3/2560 13:56:51
258 1
สอบถามการรับสมัครเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ครับ
ผู้เขียน : ธนรัฐ สฐิรประภา
เขียนเมื่อ : 10/12/2559 23:44:33
247 1
การสหกิจต่อต่างประเทศ
ผู้เขียน : นายทวิภาค สุวรรค์
เขียนเมื่อ : 23/8/2559 18:54:08
344 1
-- ยังไม่มีข้อมูล --
International Affairs Division , Maejo University
Sansai, Chiang Mai  Thailand 50290.
Tel.(66) 53-873210-5 Fax.(66) 53-873216
inter-a@mju.ac.th / dia.mju@gmail.com / mjuscholarship@gmail.com