พัฒนาบุคลากรและกิจกรรม
ตอนที่ 1 : รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวข้องกับกิจกรรม กิจกรรมด้านวิชาการ
ระดับ ระดับนานาชาติ
ชื่อ  (ภาษาไทย) ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
ชื่อ  (ภาษาอังกฤษ) -
วันที่เริ่มต้น 03/11/2562  เวลา 0:00
วันที่สิ้นสุด 03/12/2562  เวลา 0:00
สถานที่จัด Journal of Applied Animal Research
ปริมาณงานทั้งหมด 240  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 1 คน จำนวนผู้เข้าร่วม   1 คน
รายละเอียด ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ เรื่อง "Effect of alfalfa hay replacing with different levels of Leucaena leucocephala (L. leucocephala) leaves on in vitro gas production parameter,
digestibility and in situ degradability in buffalo"
ตอนที่ 2 : หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน Journal of Applied Animal Research
ตอนที่ 3 : ผู้รับผิดชอบหลัก
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 1
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 1
ตอนที่ 4 : ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ เรื่อง "Effect of alfalfa hay replacing with different levels of Leucaena leucocephala (L. leucocephala) leaves on in vitro gas production parameter,
digestibility and in situ degradability in buffalo"
ตอนที่ 5 : รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   บาท มูลค่ารายรับ   บาท
ค่าใช้จ่าย บาท มูลค่าค่าใช้จ่าย   บาท
ตอนที่ 6 : ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ตอนที่ 7 : สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 8 : เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 9 : ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 10 : ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 11 : การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 12 : ภาพประกอบ