พัฒนาบุคลากรและกิจกรรม
ตอนที่ 1 : รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวข้องกับกิจกรรม กิจกรรมด้านการวิจัย
ระดับ อื่นๆ
ชื่อ  (ภาษาไทย) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความก่อนลงพิมพ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อ  (ภาษาอังกฤษ) ไม่ระบุ
วันที่เริ่มต้น 13/11/2562  เวลา 0:00
วันที่สิ้นสุด 18/12/2562  เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ
ปริมาณงานทั้งหมด  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
รายละเอียด ไม่ระบุ
ตอนที่ 2 : หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
ตอนที่ 3 : ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ตอนที่ 4 : ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน ไม่ระบุ
ตอนที่ 5 : รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 6 : ผู้เข้าร่วม
คณะบริหารธุรกิจ 1
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 1
ตอนที่ 7 : สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 8 : เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 9 : ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 10 : ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 11 : การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 12 : ภาพประกอบ