พัฒนาบุคลากรและกิจกรรม
ตอนที่ 1 : รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ชื่อ  (ภาษาไทย) ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ
ชื่อ  (ภาษาอังกฤษ) ไม่ระบุ
วันที่เริ่มต้น 20/03/2566  เวลา 9:00
วันที่สิ้นสุด 20/03/2566  เวลา 12:00
สถานที่จัด คณะบริหารธุรกิจ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 120 คน จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
รายละเอียด การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม, ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นและอนุรักษ์ไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ ถือเป็นพันธกิจสำคัญประการหนึ่งของคณะ ฯ ดังนั้น คณะ ฯ จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมการดำเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และคุณภาพ เพื่อให้เกิดการพัฒนามาตรฐานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 5 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านนโยบาย ด้านการส่งเสริม ด้านการสนับสนุนด้านการสร้างมาตรฐาน และด้านการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และเชื่อมโยงความรู้ท้องถิ่นสู่สากล อันจะเป็นกลไกในการฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งสร้างสรรค์ส่งเสริมภูมิปัญญาไทยให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้นการทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ เป็นโครงการที่จัดเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคล เป็นที่ยึดเหนียวจิตใจในการทำงานร่วมกันของบุคลากรและนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ และเป็นการช่วยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและศาสนาต่อไป
ตอนที่ 2 : หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ
สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ตอนที่ 3 : ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ตอนที่ 4 : ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน ไม่ระบุ
ตอนที่ 5 : รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 6 : ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ตอนที่ 7 : สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 8 : เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 9 : ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 10 : ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 11 : การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 12 : ภาพประกอบ