พัฒนาบุคลากรและกิจกรรม
ตอนที่ 1 : รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ชื่อ  (ภาษาไทย) โครงการเยี่ยมชมคณะพัฒนาการท่องเที่ยว ห้องเรียนพิเศษ Pre Angel ของโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ชื่อ  (ภาษาอังกฤษ) ไม่ระบุ
วันที่เริ่มต้น 07/10/2566  เวลา 12:30
วันที่สิ้นสุด 07/10/2566  เวลา 17:30
สถานที่จัด ไม่ระบุ
ปริมาณงานทั้งหมด 5  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 10 คน จำนวนผู้เข้าร่วม   10 คน
รายละเอียด ไม่ระบุ
ตอนที่ 2 : หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ตอนที่ 3 : ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ตอนที่ 4 : ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน ไม่ระบุ
ตอนที่ 5 : รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 6 : ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ตอนที่ 7 : สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 8 : เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 9 : ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 10 : ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 11 : การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 12 : ภาพประกอบ