แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
โครงสร้างหน่วยงาน
คณะ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
ฝ่ายกิจการพิเศษ
สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร
งานบริหารและธุรการ
งานคลังและพัสดุ
งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
งานบริการการศีกษาและกิจการนักศึกษา
งานบริการวิชาการและวิจัย
คณะบริหารธุรกิจ
สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
งานบริหารและธุรการ
งานคลังและพัสดุ
งานนโยบายและแผน
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
งานบริการวิชาการและวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์
สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
งานบริหารและธุรการ
งานคลังและพัสดุ
งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
งานบริการวิชาการและวิจัย
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
งานบริหารและธุรการ
งานคลังและพัสดุ
งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
งานบริการวิชาการและวิจัย
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
สำนักงานคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว
งานบริหารและธุรการ
งานคลังและพัสดุ
งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
งานบริการวิชาการและวิจัย
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
คณะศิลปศาสตร์
สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์
งานบริหารและธุรการ
งานคลังและพัสดุ
งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
งานบริการวิชาการและวิจัย
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
คณะเศรษฐศาสตร์
สำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
งานบริหารและธุรการ
งานคลังและพัสดุ
งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
งานบริการวิชาการและวิจัย
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
งานบริหารและธุรการ
งานคลังและพัสดุ
งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
งานบริการวิชาการและวิจัย
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ฝ่ายงานฟาร์ม
ฝ่ายห้องปฏิบัติการ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
สำนักงานคณบดี1
งานบริหารและธุรการ
งานคลังและพัสดุ
งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
งานบริการวิชาการและวิจัย
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
งานบริหารและธุรการ
งานคลังและพัสดุ
งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
งานบริการวิชาการและวิจัย
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
งานบริหารและธุรการ
งานคลังและพัสดุ
งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
งานบริการวิชาการและวิจัย
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วิทยาเขต
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
งานบริหารและธุรการ
งานคลังและพัสดุ
งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
งานบริการวิชาการและวิจัย
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
งานบริหารและธุรการ
งานคลังและพัสดุ
งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
งานบริการวิชาการและวิจัย
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
วิทยาลัย
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
สำนักงานคณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์
งานบริหารและธุรการ
งานคลังและพัสดุ
งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
งานบริการวิชาการและวิจัย
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
สำนักงานคณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน
งานบริหารและธุรการ
งานวิจัยและบริการวิชาการ
งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา
วิทยาลัยนานาชาติ
สำนักงานคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
งานคลังและพัสดุ
งานบริหารและธุรการ
งานบริการวิชาการและวิจัย
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
สำนัก
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
กองบริหารงานสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
งานบริหารและธุรการ
งานคลังและพัสดุ
งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
กองบริหารงานวิจัย
งานบริหารเงินทุนวิจัย
งานบริหารและส่งเสริมการวิจัย
งานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย
กองบริหารงานบริการวิชาการ
งานบริหารและประสานงานบริการวิชาการ
งานสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริ
งานปรับปรุงและขยายพันธุ์พืช และสัตว์
งานสารสนเทศและเผยแพร่งานบริการวิชาการ
สำนักหอสมุด
กองบริหารงานสำนักหอสมุด
งานบริหารและธุรการ
งานการเงินและพัสดุ
งานนโยบายและแผน
ฝ่ายบริการสารสนเทศ
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
ฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
กองบริหารงานสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
งานการเงินและพัสดุ
งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสิ่งพิมพ์
งานนโยบาย แผน และงบประมาณ
งานบริหารและธุรการ
ฝ่ายพัฒนาการศึกษาและหลักสูตร
ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
ฝ่ายทะเบียนและบริการการศึกษา
สำนักงานมหาวิทยาลัย
สำนักงานมหาวิทยาลัย
กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
กองกลาง
งานสภาพนักงาน
งานประสานงาน
งานประชุม
งานอำนวยการ
กองการเจ้าหน้าที่
งานบริหารและธุรการ
งานตำแหน่งและอัตรากำลัง
งานทะเบียนประวัติ
งานอำนวยการ
งานสวัสดิการ
กองคลัง
งานบริหารเอกสารและบริการ
งานบริหารการเงิน 2
งานบริหารข้อมูลการบัญชี
งานบริหารการเงิน 1
งานบริหารพัสดุ
กองแผนงาน
งานบริหารและธุรการ
งานวิจัยสถาบัน
งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล
งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง
กองวิเทศสัมพันธ์
งานบริหารและธุรการ
งานความร่วมมือระหว่างประเทศ
งานบริการการศึกษาต่างประเทศ
กองพัฒนานักศึกษา
งานบริหารและธุรการ
งานกิจกรรมนักศึกษา
งานวินัยและพัฒนานักศึกษา
งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
งานอนามัยและพยาบาล
งานการกีฬา
งานหอพัก
งานจัดหางาน
งานแนะแนว
งานศิษย์เก่าสัมพันธ์
งานกองทุนเพื่อการศึกษา
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
งานอำนวยการ
งานอาคารและสถานที่
งานออกแบบและจัดการก่อสร้าง
งานรักษาความปลอดภัย
งานอำนวยการ
งานอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
งานระบบสาธารณูปโภค
กองสวัสดิการ
งานบริหารและธุรการ
งานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน
งานประปาและสุขาภิบาล
งานยานพาหนะ
กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
งานบริหารและธุรการ
งานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม
งานดนตรีและนันทนาการ
งานพิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทย
กองเทคโนโลยีดิจิทัล
งานบริหารและธุรการ
งานระบบเครือข่ายและบริการอินเตอร์เน็ต
งานฝึกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ
งานวิจัยและพัฒนา
กองตรวจสอบภายใน
งานบริหารและธุรการ
งานตรวจสอบสายที่ 2
งานตรวจสอบสายที่ 3
งานตรวจสอบสายที่ 1
กองพัฒนาคุณภาพ
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานมาตรฐานการควบคุมภายใน
งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน
งานบริหารและธุรการ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ฝ่ายกฎหมาย
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
งานบริหารและธุรการ
งานจัดการประชุม
งานสรรหา ติดตาม และประเมินผล
งานวิเคราะห์และสารสนเทศ
หน่วยงานแบบวิสาหกิจ
ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร
ศูนย์วิจัยพลังงาน
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้
สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ
ศูนย์ภาษา
อื่นๆ
สภานักศึกษา
องค์การนักศึกษา
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290