แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
โครงสร้างหน่วยงาน
คณะ
ผลิตกรรมการเกษตร
สำนักงานกิจการพิเศษ
สำนักงานเลขานุการ
งานบริหารและธุรการ
(หน่วยสารบรรณและการเจ้าหน้าที่) งานบริหารและธุรการ
(หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ) งานบริหารและธุรการ
งานคลังและพัสดุ
(หน่วยการเงินและบัญชี) งานคลังและพัสดุ
(หน่วยพัสดุ) งานคลังและพัสด
งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
งานบริการการศีกษาและกิจการนักศึกษา
งานบริการวิชาการและวิจัย
ภาควิชาพืชสวน
(สำนักงานเลขานุการ)
สาขาพืชสวนประดับ
สาขาพืชผัก
สาขาไม้ผล
ภาควิชาทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม
ภาควิชาพืชไร่
ภาควิชาอารักขาพืช
ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร
บริหารธุรกิจ
สำนักงานเลขานุการ
งานบริหารและธุรการ
งานคลังและพัสดุ
งานนโยบายและแผน
งานบริการการศึกษา
งานบริการวิชาการและวิจัย
วิทยาศาสตร์
สำนักงานเลขานุการ
งานบริหารและธุรการ
งานคลังและพัสดุ
งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
งานบริการวิชาการและวิจัย
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
สำนักงานเลขานุการ
งานบริหารและธุรการ
งานคลังและพัสดุ
งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
งานบริการวิชาการและวิจัย
พัฒนาการท่องเที่ยว
สำนักงานคณบดี
งานบริหารและธุรการ
งานคลังและพัสดุ
งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
งานบริการวิชาการและวิจัย
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ศิลปศาสตร์
(กลุ่มวิชาภาษาตะวันตก)
(กลุ่มวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์)
(กลุ่มวิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก)
(กลุ่มวิชาพัฒนาสุขภาพ)
สำนักงานคณบดี
งานบริหารและธุรการ
งานคลังและพัสดุ
งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
งานบริการวิชาการและวิจัย
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
เศรษฐศาสตร์
สำนักงานคณบดี
งานบริหารและธุรการ
งานคลังและพัสดุ
งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
งานบริการวิชาการและวิจัย
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานคณบดี
งานบริหารและธุรการ
งานคลังและพัสดุ
งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
งานบริการวิชาการและวิจัย
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
สำนักงานคณบดี
งานบริหารและธุรการ
งานคลังและพัสดุ
งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
งานบริการวิชาการและวิจัย
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
สารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานคณบดี
งานบริหารและธุรการ
งานคลังและพัสดุ
งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
งานบริการวิชาการและวิจัย
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
สำนักงานคณบดี
งานบริหารและธุรการ
งานคลังและพัสดุ
งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
งานบริการวิชาการและวิจัย
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัย
วิทยาเขต
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
สำนักงานผู้อำนวยการ
งานบริหารและธุรการ
งานคลังและพัสดุ
งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
งานบริการวิชาการและวิจัย
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
สำนักงานผู้อำนวยการ
งานบริหารและธุรการ
งานคลังและพัสดุ
งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
งานบริการวิชาการและวิจัย
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
(ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งภาคใต้ โรงเรียนพาณิชยการหาดใหญ่ (จังหวัดสงขลา))
(ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งภาคใต้ ห้องเรียนเทศบาลตำบลปลายพระยา (จังหวัดกระบี่))
(ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งภาคใต้ วิทยาลัยประมง (จังหวัดปัตตานี))
(ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งภาคใต้ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี (จังหวัดปัตตานี))
(ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งภาคใต้ วิทยาลัยนาฏศิลป์ (จังหวัดพัทลุง))
(ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งภาคใต้ วิทยาลัยเทคนิคสตูล (จังหวัดสตูล))
(ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งภาคใต้ โรงเรียนผดุงประชา (จังหวัดยะลา))
(ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งภาคใต้ เทศบาลเมืองเบตง (จังหวัดยะลา))
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วิทยาลัย
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
สำนักงานผู้อำนวยการ
งานบริหารและธุรการ
งานคลังและพัสดุ
งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
งานบริการวิชาการและวิจัย
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักงานคณบดี
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
สำนักงานผู้อำนวยการ
งานบริหารและธุรการ
งานวิจัยและบริการวิชาการ
งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา
วิทยาลัยนานาชาติ
สำนัก
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
สำนักงานเลขานุการ
งานบริหารและธุรการ
งานคลังและพัสดุ
งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
งานการศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ
ฝ่ายวิจัย
ฝ่ายฝึกอบรม
ฝ่ายขยายพันธุ์พืชและสัตว์
ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร
ฝ่ายพัฒนาเกษตรที่สูง
ฝ่ายยุทธศาสตร์และประสานงานวิจัย
ฝ่ายนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ฝ่ายปรับปรุงและพัฒนาพันธุกรรมพืชและสัตว์
สำนักหอสมุด
กลุ่มภารกิจบริหารและธุรการ
กลุ่มภารกิจระบบและข่ายงานสารนิเทศ
กลุ่มภารกิจบริการสารนิเทศ
กลุ่มภารกิจจดหมายเหตุและสารนิเทศท้องถิ่น
กลุ่มภารกิจเทคโนโลยีทางการศึกษา
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
กลุ่มภารกิจบริหารและธุรการ
กลุ่มภารกิจพัฒนาคณาจารย์ หลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนการสอน
กลุ่มภารกิจบัณฑิตศึกษา
กลุ่มภารกิจบริหารหลักสูตรการเรียนการสอนและศึกษาทั่วไป
กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า
งานสหกิจศึกษา
สำนักงานอธิการบดี
สำนักงานอธิการบดี
กองกลาง
งานเลขานุการผู้บริหาร
งานประชาสัมพันธ์
งานสภาคณาจารย์
งานประสานงาน
งานประชุม
งานบริหารและธุรการ
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
กองการเจ้าหน้าที่
งานบริหารและธุรการ
งานตำแหน่งและอัตรากำลัง
งานพัฒนาบุคลากร
งานทะเบียนประวัติ
งานวินัยและนิติการ
กองคลัง
งานบริหารและธุรการ
งานงบประมาณและการเงิน
งานบัญชี
งานเงินรายได้
งานพัสดุ
งานพัฒนาระบบบริหารงานคลัง
กองแผนงาน
งานบริหารและธุรการ
งานวิจัยสถาบัน
งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล
งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง
กองวิเทศสัมพันธ์
งานบริหารและธุรการ
งานทุนและความร่วมมือระหว่างประเทศ
งานพิธีการ
กองกิจการนักศึกษา
งานบริหารและธุรการ
งานกิจกรรมนักศึกษา
งานแนะแนวและจัดหางาน
งานวินัยและพัฒนานักศึกษา
งานบริการและสวัสดิการ
งานอนามัยและพยาบาล
งานการกีฬา
งานหอพัก
งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
กองอาคารและสถานที่
งานบริหารและธุรการ
งานซ่อมบำรุงอาคารสถานที่
งานจัดการก่อสร้าง
งานรักษาความปลอดภัย
กองสวัสดิการ
งานบริหารและธุรการ
งานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน
งานประปาและสุขาภิบาล
งานยานพาหนะ
กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์
งานบริหารและธุรการ
งานจัดหางาน
งานแนะแนว
งานศิษย์เก่าสัมพันธ์
งานกองทุนเพื่อการศึกษา
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
งานบริหารและธุรการ
งานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม
งานดนตรีและนันทนาการ
งานพิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
(งานเลขานุการ)
งานบริหารและธุรการ
งานระบบเครือข่ายและบริการอินเตอร์เน็ต
งานฝึกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ
งานวิจัยและพัฒนา
สำนักงานตรวจสอบภายใน
งานบริหารและธุรการ
งานตรวจสอบเงินงบประมาณ
งานตรวจสอบเงินนอกงบประมาณ
งานวิชาการและประเมินผล
สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานมาตรฐานการควบคุมภายใน
งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน
งานบริหารและธุรการ
ส่วนกลางมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูง
หน่วยงานแบบวิสาหกิจ
ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร
ศูนย์วิจัยพลังงาน
สำนักงานบริหารทรัพย์สิน
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้
สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ
ศูนย์ภาษา
อื่นๆ
สภานักศึกษา
องค์การนักศึกษา
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290