แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
หน่วยงานแยกตามประเภทหน่วยงาน
กราฟแสดงจำนวนหน่วยงานแยกตามประเภทหน่วยงาน
Chart.
ข้อมูลหน่วยงานแยกตามประเภทหน่วยงาน
 ชื่อหน่วยงานโทรศัพท์โทรสาร
ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ 053-873067 053-873065
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูง
ศูนย์ภาษา
ศูนย์วิจัยพลังงาน 053-875140, 053-878333 053-878333
ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้ 053-873390 053-499218
ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน
ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร
ศูนย์อาคารที่พัก
สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ 053 873010 053 873017
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 053-873801 , 053-873842 053-878135 , 053-873843
สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
สภานักศึกษา -
ส่วนกลางมหาวิทยาลัยแม่โจ้
สำนักงานบริหารทรัพย์สิน 0 5387 3931 5387 3929
สำนักงานอธิการบดี 053-873000, 053-878301 053-498862
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 0 5387 5490-6 0 5387 5489
สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 0-5387-3850-63 -
สำนักหอสมุด
องค์การนักศึกษา -
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290