รายงานการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา2556
1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
3 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
5 วิทยาลัยพลังงานทดแทน
6 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
7 บริหารธุรกิจ
8 ผลิตกรรมการเกษตร
9 พัฒนาการท่องเที่ยว
10 วิทยาศาสตร์
11 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
12 ศิลปศาสตร์
13 เศรษฐศาสตร์
14 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
15 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
16 สารสนเทศและการสื่อสาร