รายงานการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา2555
1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
3 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
5 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
6 บริหารธุรกิจ
7 พัฒนาการท่องเที่ยว
8 วิทยาศาสตร์
9 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
10 ศิลปศาสตร์
11 เศรษฐศาสตร์
12 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
13 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
14 สารสนเทศและการสื่อสาร