รายงานการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา2554
1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
3 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
4 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
5 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
6 บริหารธุรกิจ
7 ผลิตกรรมการเกษตร
8 พัฒนาการท่องเที่ยว
9 วิทยาศาสตร์
10 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
11 ศิลปศาสตร์
12 เศรษฐศาสตร์
13 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
14 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
15 สารสนเทศและการสื่อสาร