แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
รายงานประกันคุณภาพ
บทความวิชาการ - หนังสือตำราที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
URL : อ้างอิงถึงรายงานแสดงผลข้อมูล
รายการบทความวิชาการ - หนังสือตำราที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
คณะที่มีการเรียนการสอน บทความ
ตีพิมพ์
ในวารสาร
ระดับชาติ
น้ำหนัก 0.25
บทความ
ตีพิมพ์
ในวารสาร
ระดับนานาชาติ
นัำหนัก 0.50
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
น้ำหนัก -
บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.(ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
น้ำหนัก -
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.
น้ำหนัก -
ตำรา/หนังสือ
ประเมิน
ผ่านเกณฑ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
น้ำหนัก 1.0
ตำรา/หนังสือ
ขอตำแหน่งและ
ผ่านเกณฑ์การขอ
ตำแหน่งทางวิชาการ
น้ำหนัก 1.00
รวม
จำนวน
ผลงาน
รวม
ค่า
น้ำหนัก
ที่ได้
คณะบัณฑิตวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
คณะวิทยาลัยพลังงานทดแทน 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 0 2 0 0 0 0 1 3 2.00
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 2 0 0 0 0 0 0 2 0.50
คณะวิทยาลัยบริหารศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0 0 0 1 1 1.00
คณะเศรษฐศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
คณะมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 0 0 0 0 0 0 1 1 1.00
คณะบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 2 2 2.00
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1 2 0 0 0 0 1 4 2.25
คณะผลิตกรรมการเกษตร 0 0 0 0 0 0 1 1 1.00
คณะศิลปศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
คณะมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 0 0 0 0 0 0 1 1 1.00
คณะวิทยาศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 1 1 1.00
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290