แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
รายละเอียดบทความ
ตอนที่ 1 : ข้อมูลผู้เขียนบทความ
รหัสอ้างอิง : 259
ชื่อสมาชิก : พิกุล ศรีดารัตน์
เพศ : หญิง
อีเมล์ : phikul@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 7/3/2554 17:00:44
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 7/3/2554 17:00:44
URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้
ตอนที่ 2 : ระดับความชอบที่ผู้อ่านมีต่อบทความนี้
ชอบ  2  คน ไม่ชอบ  0  คน
ตอนที่ 3 : รายละเอียดบทความ
การบรรยายพิเศษการออกแบบการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์ AUN-QA V.4; Criterion 3 ข้อกำหนด R3.5 The teaching and learning activities are shown to inculcate in students, new ideas, creative thought, innovation, and an entrepreneurial mindset.
การบรรยายพิเศษการออกแบบการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์ AUN-QA V.4; Criterion 3 ข้อกำหนด R3.5 The teaching and learning activities are shown to inculcate in students, new ideas, creative thought, innovation, and an entrepreneurial mindset. หัวข้อบรรยาย "การจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังผู้เรียน มีความคิดใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดค้นนวัตกรรม" โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งจัดโดย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและการจัดการสารสนเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

ข้าพเจ้าขอนำเสนอสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว ดังต่อไปนี้

  1. สรุปเนื้อหาที่ได้รับจากการเข้าประชุม/อบรม ฯลฯ
  • การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ผู้สอนควรกระตุ้นผู้เรียน เช่น การออกแบบโจทย์ให้มีหลากหลายคำตอบหรือหลายวิธี การตั้งเป้าหมาย การเติมคุณค่า มีประโยชน์ต่อชุมชน
  • การคิดเชิงนวัตกรรม คือการคิดค้นสิ่งใหม่หรือวิธีการใหม่ แล้วนำไปใช้ มีประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหา ผู้สอนสามารถส่งเสริมผู้เรียนได้โดยการนำนักศึกษาไปรับรู้ปัญหาของสังคมภายนอก การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ ซึ่งจะก่อให้เกิดนวัตกรรม เช่น เก้าอี้นวด โดรนหว่านเมล็ดพันธุ์พืช ปลูกป่า Food delivery หรือ coding หากเป็นเรื่องใหญ่ อาจใช้ความรู้หลายศาสตร์
  • วิธีการจัดการเรียนการสอนมีหลากหลายวิธี ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับเนื้อหาและหัวข้อของแต่ละวิชา
  • ควรจัดการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ได้แสดงความคิดเห็น มีการใส่ใจผู้เรียน และเปลี่ยนวิธีสอนบ่อย ๆ

 

  1. ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่
  • ได้รับแนวคิดในการนำไปพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุข มีความคิดสร้างสรรค์
  • ได้รับทราบวิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เพื่อนำมาปรับใช้ในการเรียนการสอนให้เหมาะสมต่อไป
  1. ประโยชน์ต่อหน่วยงาน (ระดับงาน/หลักสูตร/คณะ)
  • นำความรู้ที่ได้รับจากการรับฟังการบรรยายไปปรับใช้กับการจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความคิดใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร

 

          อ. ดร.พิกุล ศรีดารัตน์

          ตำแหน่ง อาจารย์

คำสำคัญ : การคิดค้นนวัตกรรม การจัดการเรียนการสอน ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดใหม่
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 251  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
วันที่เขียน 4/3/2566 22:46:15  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1/4/2566 2:12:39
ตอนที่ 4 : รายการความคิดเห็นทั้งหมดที่มีต่อบทความนี้
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290