แบบสอบถามความคาดหวังของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ในการเข้าร่วมโครงการสถาปัตยกรรมการละคอน ในครั้งต่อไป
วันที่ประเมินตั้งแต่ 22 พฤศจิกายน 2561 ถึง 31 มกราคม 2562
แบบสอบถามนี้ จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความคาดหวังของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต่อการเข้าร่วมโครงการสถาปัตยกรรมการละคอน ในครั้งต่อไป ว่านักศึกษาคาดหวังอะไรจากการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป
  1 เพศ
  2 สาขาวิชา
  3 ชั้นปี
ตอนที่ 2 ความคาดหวัง
ความคาดหวังในด้านต่าง ๆ
  1 ด้านความบันเทิง
  2 ด้านความรู้
  3 ด้านการปฏิสัมพันธ์
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ความคาดหวังในด้านอื่น ๆ
  1 ความคาดหวังอื่น ๆ นอกเหนือจากคำถามข้างต้น โปรดระบุ
ข้อเสนอแนะ
  2 ข้อเสนอแนะในการจัดทำโครงการสถาปัตยกรรมการละครในครั้งต่อ ๆ ไป
 
แบบสอบถามอื่นๆล่าสุด
แบบสอบถามความพึงพอใจ การอบรมใช้งาน 365 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีงบประมาณ 2562
โครงการเลือกตั้งผู้นำองค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2562
แบบประเมินโครงการกีฬาสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน (วาระปัตย์ ครั้งที่ 23)
โครงการพัฒนาทักษะไอที ภาษา วิชาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ 21 (กิจกรรมที่ 1)
โครงการพัฒนาทักษะไอที ภาษา วิชาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ 21 (กิจกรรมที่ 2)
แบบสอบถามความคาดหวังของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ในการเข้าร่วมโครงการสถาปัตยกรรมการละคอน ในครั้งต่อไป
แบบสอบถามการใช้ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (ตุลาคม 2561-กันยายน 2562)
แบบสอบถามความพึงพอใจ การให้บริการห้องบริการอินเทอร์เน็ต อาคารเรียนรวม 70 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
แบบสอบถามความพึงพอใจ การให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี 2562
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการงานระบบเครือข่ายและบริการอินเทอร์เน็ต ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ 2562