แบบประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดการบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
วันที่ประเมินตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561
แสดงความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการการจัดกิจกรรมและการจัดการบริการนักศึกษา ตั้งแต่เข้าชั้นปี 1 จนถึง ปี 4 โดยมี ระดับคะแนน 5,4,3,2,1 (เหมาะสมที่สุด ,เหมาะสม, ปานกลาง, ไม่เหมาะสม, ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง)
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลเบื้องต้น
  1 ชาย
  2 หญิง
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ด้านการจัดการให้คำปรึกษา แนะแนวการใช้ชีวิตและการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในวิทยาลัย
  1 มีอาจารย์ที่ปรึกษาทำหน้าให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการ แนะแนวการใช้ชีวิตและการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา
  2 สัดส่วนของอาจารย์ที่ปรึกษาต่อนักศึกษา
  3 การมีมนุษย์สัมพันธ์ใส่ใจ เต็มใจให้คำปรึกษา รับฟังความคิดเห็น จริงใจในการให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือ
  4 อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามผลการเรียนและการดำเนินชีวิตของนักศึกษา
  5 การให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการใช้ชีวิต อาทิเช่น ปัญหาส่วนตัว ความเครียด การคบเพื่อน การปรับตัว การเรียน สุขภาพ ความเครียด การวางตัว การดำเนินชีวิต ขณะศึกษา และทุนการศึกษา เป็นต้น
  6 เมื่อได้รับคำปรึกษาแล้วสามารถแก้ไขปัญหาได้และบรรลุวัตถุประสงค์
  7 ประโยชน์/คุณค่าที่นักศึกษาได้รับ จากการจัดการให้คำปรึกษา แนะแนวการใช้ชีวิตและการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในวิทยาลัย โดยรวม
ด้านการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
  1 ช่องทางในการให้บริการข้อมูลข่าวของวิทยาลัยที่ให้บริการกิจกรรมนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลามีความทันสมัยและหลากหลาย เช่น เว็ปไซต์ ป้ายประกาศ คู่มือ สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น
  2 ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมนอกหลักสูตรแหล่งงานเต็มเวลาและนอกเวลา มีความสอดคล้องกับสาขาวิชา เช่น แหล่งทุนเพื่อการศึกษา แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แหล่งข้อมูลการจัดหางาน
  3 การให้บริการข้อมูลข่าวสารของแหล่งงานทั้งเต็ม เวลาและนอกเวลามีความถูกต้อง ชัดเจน
  4 ความสะดวกในการเข้าใช้บริการข้อมูลข่าวสาร เช่น ประชาสัมพันธ์ข่าว ป้ายประกาศ เป็นต้น
  5 ประโยชน์/คุณค่าที่นักศึกษาได้รับ จากกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร โดยรวม
ด้านการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
  1 กิจกรรมที่จัดขึ้นมีความครอบคลุม ด้านวิชาการ ตามสาขาวิชาที่นักศึกษาเรียนและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ
  2 ความเพียงพอและความเหมาะสมของกิจกรรมที่จะทำให้นักศึกษามีความพร้อมในการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา
  3 ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีจากกิจกรรมที่จะทำให้นักศึกษามีความพร้อมในการทำงานเองสำเร็จการศึกษา
  4 กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน เมื่อสำเร็จการศึกษา ช่วยพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการสมัครงานหรือทำงานในอนาคต
  4 กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน เมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา ช่วยเพิ่มความมั่นใจ ความพร้อมเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการสมัครงาน หรือการทำงานในอนาคต
  6 ประโยชน์/คุณค่าที่นักศึกษาได้รับ จากกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา โดยรวม
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นอื่น ๆ
ข้อเสนอแนะ
  1 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
 
แบบสอบถามอื่นๆล่าสุด
ความพึงพอใจต่อสาขาสัตวศาสตร์ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ความคิดเห็นของบุคลากร ที่มีต่อการจัด โครงการการฝึกซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัยในอาคารสูง (อัคคีภัย แผ่นดินไหว)
แบบประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดการบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรอาหาร
แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมอาหาร
แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมเกษตร
แบบสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาคารต้นแบบสำนักงานสีเขียว (Green Office) กิจกรรมศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบสำนักงานสีเขียว (Green Office)
แบบสอบถามความพึงพอใจ การให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
แบบสอบถามความพึงพอใจ การให้บริการห้องบริการอินเทอร์เน็ต อาคารเรียนรวม 70 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร