ความคิดเห็นของบุคลากร ที่มีต่อการจัด โครงการการฝึกซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัยในอาคารสูง (อัคคีภัย แผ่นดินไหว)
วันที่ประเมินตั้งแต่ 15 พฤษภาคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561
วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561
ณ ศูนย์กิจการนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข
ส่วนที่ 1
ข้อมูลเบื้องต้น
  1 เพศ
  2 หน่วยงานที่ท่านสังกัด
  3 งาน
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นที่ต่อต่อการจัดโครงการฯ
ภาพรวม
  10 ภาพรวมของการจัดโครงการในครั้งนี้
การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัยในอาคารสูง (อัคคีภัย แผ่นดินไหว)
  1 ท่านได้รับความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนบรรเทาสาธารณภัย และการฝึกซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัย
  2 การถ่ายทอดเนื้อหาและการสาธิตของวิทยากร
  3 สื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม
  4 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์
  5 เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  6 ความเหมาะสมของระยะเวลาการอบรม/ปฏิบัติ
  7 ท่านคิดว่าการอบรมมีประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่านมากน้อยเพียงใด
  8 ควรจัดโครงการฝึกอบรมนี้อีก
  9 ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์จริงเพิ่มขึ้น
ส่วนที่ 3 แสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น
  1 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่นๆ
 
แบบสอบถามอื่นๆล่าสุด
ความพึงพอใจต่อสาขาสัตวศาสตร์ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ความคิดเห็นของบุคลากร ที่มีต่อการจัด โครงการการฝึกซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัยในอาคารสูง (อัคคีภัย แผ่นดินไหว)
แบบประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดการบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรอาหาร
แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมอาหาร
แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมเกษตร
แบบสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาคารต้นแบบสำนักงานสีเขียว (Green Office) กิจกรรมศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบสำนักงานสีเขียว (Green Office)
แบบสอบถามความพึงพอใจ การให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
แบบสอบถามความพึงพอใจ การให้บริการห้องบริการอินเทอร์เน็ต อาคารเรียนรวม 70 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร