แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมอาหาร
วันที่ประเมินตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561
เฉพาะหลักสูตรวิศวกรรมอาหาร
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
  1 ประสบการณ์การสอนในหลักสูตร
  2 ประสบการณ์การบริหารหลักสูตร
  3 วุฒิการศึกษา
  4 ตำแหน่งทางวิชาการ
ส่วนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจการบริหารและพัฒนาอาจารย์
การประเมินความพึงพอใจการบริหารและพัฒนาอาจารย์
  1 การกำหนดนโยบายและวางแผนระยะยาวด้านอัตรากำลังของอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
  2 การแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมีความเหมาะสม
  3 การกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจำหลักสูตรมีความชัดเจน
  4 อาจารย์ประจำหลักสูตรมีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตามและทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร
  5 กำหนดภาระงานของอาจารย์ประจำหลักสูตรในข้อตกลงการปฏิบัติงานมีความเหมาะสม
  6 การให้ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร
  7 สนับสนุนเพื่อให้เกิดการผลิตผลงานทางวิชาการ
  8 อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
  9 อาจารย์ได้รับการส่งเสริมให้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและศึกษาต่อ
  10 การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ทั้งในและระหว่างหลักสูตร
ส่วนที่ 3 การประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
การประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
  1 การกำหนดนโยบายและแผนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านวิชาการ
  2 การประสานงานจัดหา/จัดซื้อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้กับหน่วยงานภายในระดับคณะและมหาวิทยาลัย
  3 การเตรียมการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านวิชาการให้พอเพียงกับนักศึกษา
  4 การดูแลรักษาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านวิชาการให้มีความพร้อมในการใช้งาน
  5 การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านวิชาการเป็นไปตามนโยบาย
  6 ความทันสมัยของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านวิชาการ
  7 การเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าถึง/ใช้งานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเต็มที่
  8 การทำความร่วมมือกับหน่วยงานภายในต่อการเข้าใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านวิชาการ
  9 การทำความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก/ภาคเอกชนในการเข้าใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านวิชาการ
  10 มีการประเมินการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านวิชาการ
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุง
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุง
  1 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุง
 
แบบสอบถามอื่นๆล่าสุด
ความพึงพอใจต่อสาขาสัตวศาสตร์ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ความคิดเห็นของบุคลากร ที่มีต่อการจัด โครงการการฝึกซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัยในอาคารสูง (อัคคีภัย แผ่นดินไหว)
แบบประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดการบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรอาหาร
แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมอาหาร
แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมเกษตร
แบบสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาคารต้นแบบสำนักงานสีเขียว (Green Office) กิจกรรมศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบสำนักงานสีเขียว (Green Office)
แบบสอบถามความพึงพอใจ การให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
แบบสอบถามความพึงพอใจ การให้บริการห้องบริการอินเทอร์เน็ต อาคารเรียนรวม 70 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร