แบบสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาคารต้นแบบสำนักงานสีเขียว (Green Office) กิจกรรมศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบสำนักงานสีเขียว (Green Office)
วันที่ประเมินตั้งแต่ 19 เมษายน 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561
ระหว่างวันที่ 23 – 26 เมษายน 2561
ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์, กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
  1 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม
  1.1 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามอื่นๆ (โปรดระบุ)
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ
คำอธิบาย : กรุณาทำเลือกตอบในระดับความพึงพอใจที่สอดคล้องกับความคิดเห็นของท่าน
ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
  1 ท่านได้รับความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบสำนักงานสีเขียว
  2 ท่านมีโอกาสได้ร่วมแลกเปลียน/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาและการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว
  3 ท่านได้วิธีการ/แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว
  4 ท่านสามารถนำเอาวิธีการ/แนวทางที่ดีเกี่ยวกับสำนักงานสีเขียวไปใช้ในการดำเนินงานของหน่วยงานได้
  5 ความพึงพอใจต่อภาพรวมของการจัดโครงการ
ส่วนที่ 3 แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
  1 ข้อเสนอแนะ
 
แบบสอบถามอื่นๆล่าสุด
ความพึงพอใจต่อสาขาสัตวศาสตร์ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ความคิดเห็นของบุคลากร ที่มีต่อการจัด โครงการการฝึกซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัยในอาคารสูง (อัคคีภัย แผ่นดินไหว)
แบบประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดการบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรอาหาร
แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมอาหาร
แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมเกษตร
แบบสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาคารต้นแบบสำนักงานสีเขียว (Green Office) กิจกรรมศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบสำนักงานสีเขียว (Green Office)
แบบสอบถามความพึงพอใจ การให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
แบบสอบถามความพึงพอใจ การให้บริการห้องบริการอินเทอร์เน็ต อาคารเรียนรวม 70 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร