แบบสอบถามความพึงพอใจ การให้บริการห้องบริการอินเทอร์เน็ต อาคารเรียนรวม 70 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
วันที่ประเมินตั้งแต่ 01 เมษายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561
แบบสอบถามความพึงพอใจ การให้บริการห้องบริการอินเทอร์เน็ต อาคารเรียนรวม 70 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
คำอธิบาย : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
  1 เพศ
  2 ประเภทผู้รับบริการ


  3 ท่านใช้ห้องบริการอินเทอร์เน็ต ห้องใด
ตอนที่ 2 การใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
การใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ณ ห้องบริการอินเทอร์เน็ต
  1 ความถี่ในการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (โดยเฉลี่ย)
  2 ท่านใช้บริการเครือข่ายในช่วงเวลาใดมากที่สุด
  3 จุดประสงค์ในการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตอนที่ 3 ความพึงพอใจของการใช้บริการอินเทอร์เน็ต
ด้านที่ 1 ความพึงพอใจต่อการใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบบใช้สาย (LAN)
  1 ความเร็วในการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  2 ประสิทธิภาพของเครือข่ายในการรับ/ส่ง/สื่อสารข้อมูล
  3 ความสะดวกในการเข้าถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
ด้านที่ 2 การให้บริการของผู้ดูแลระบบ และสถานที่
  1 ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการและตอบปัญหา
  2 ความพึงพอใจในการใช้คอมพิวเตอร์ ห้องบริการอินเทอร์เน็ต
  3 ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ (เก้าอี้,หูฟัง,ไมค์,เครื่องเสียง,จอภาพ)
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
คำอธิบาย : แสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ อื่นๆ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
  1 ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
 
แบบสอบถามอื่นๆล่าสุด
แบบประเมินความถูกต้องและระยะเวลาการดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ 2561
โครงการเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ทางการประมงและทรัพยากรทางน้ำระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา (งบ GO Eco U.)ศึกษาดูงาน ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ โครงการหลวงดอยอินทนนท์
มาวิเคราะห์บุคลิกภาพ ของตนเอง กับคำถาม 14 ข้อ กันเถอะ
โครงการแนวความคิดสู่การเป็นนักภูมิทัศน์ที่สมบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561
โครงการพี่สอนน้อง ประจำปีการศึกษา 2561
โครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาภูมิสถาปัตยกรรม ประจำปีการศึกษา 2561
แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบการเรียนภาษาอังกฤษ ม.แม่โจ้-ชุมพร (speexx) 1/61
แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบการเรียนภาษาอังกฤษ ม.แม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (speexx) 1/61
แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบการเรียนภาษาอังกฤษ (speexx) 1/61