แบบสอบถามความพึงพอใจ การให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
วันที่ประเมินตั้งแต่ 01 เมษายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561
แบบสอบถามความพึงพอใจ การให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
คำอธิบาย : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
  1 เพศ
  2 ประเภทผู้รับบริการ


  3 สถานที่ที่ใช้บริการอินเตอร์เน็ตเป็นประจำ


ตอนที่ 2 การใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
พฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  1 ความถี่ในการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (โดยเฉลี่ย)
  2 ท่านใช้บริการเครือข่ายในช่วงเวลาใดมากที่สุด
  3 จุดประสงค์ในการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตอนที่ 3 ความพึงพอใจของการใช้บริการอินเทอร์เน็ต
ด้านที่ 1 ความพึงพอใจต่อการใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wireless)
  1 ความเร็วในการใช้งานเครือข่าย
  2 ประสิทธิภาพของเครือข่ายในการรับ/ส่ง/สื่อสารข้อมูล
  3 ความง่ายในการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย
  4 จำนวนจุดเชื่อมต่อระบบเครือข่ายที่ให้บริการครอบคลุมทั่วถึง
  5 ความพึงพอใจในภาพรวมของระบบเครือข่ายไร้สาย
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
คำอธิบาย : แสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ อื่นๆ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
  1 ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
 
แบบสอบถามอื่นๆล่าสุด
แบบประเมินความถูกต้องและระยะเวลาการดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ 2561
โครงการเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ทางการประมงและทรัพยากรทางน้ำระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา (งบ GO Eco U.)ศึกษาดูงาน ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ โครงการหลวงดอยอินทนนท์
มาวิเคราะห์บุคลิกภาพ ของตนเอง กับคำถาม 14 ข้อ กันเถอะ
โครงการแนวความคิดสู่การเป็นนักภูมิทัศน์ที่สมบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561
โครงการพี่สอนน้อง ประจำปีการศึกษา 2561
โครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาภูมิสถาปัตยกรรม ประจำปีการศึกษา 2561
แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบการเรียนภาษาอังกฤษ ม.แม่โจ้-ชุมพร (speexx) 1/61
แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบการเรียนภาษาอังกฤษ ม.แม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (speexx) 1/61
แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบการเรียนภาษาอังกฤษ (speexx) 1/61