แบบสอบถามความพึงพอใจ การอบรมใช้งานการจัดการ website สำหรับคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ประเมินตั้งแต่ 05 มกราคม 2561 ถึง 01 มีนาคม 2562
อาจารย์ บุคลากร
ตอนที่ 1
สถานะภาพผู้ประเมิน
  1 เพศ
  2 คณะ สาขา
ตอนที่ 2
ระดับความพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ
  1 ก่อนการอบรม ท่านมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการจัดการเว็บเพียงใด
  2 หลังการอบรม ท่านมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการจัดการเว็บเพียงใด
ด้านการนำความรู้ไปใช้
  3 สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
ตอนที่ 3
คำอธิบาย : ความคิดเห็นเพิ่มเติม และข้อเสนอแนะ
ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร
  4 ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
  5 ระยะเวลาในการอบรม / สัมมนามีความเหมาะสม
ตอนที่ 4
ด้านวิทยากร
  5 การถ่ายทอดของวิทยากร สามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็น เข้าใจง่าย
  6 การเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร
ตอนที่ 5
ความคิดเห็นเพิ่มแติมและข้อเสนอแนะ
  1 ความคิดเห็นเพิ่มแติมและข้อเสนอแนะ
 
แบบสอบถามอื่นๆล่าสุด
แบบสอบถามความพึงพอใจ การให้บริการห้องบริการอินเทอร์เน็ต อาคารเรียนรวม 70 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
แบบสอบถามความพึงพอใจ การให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี 2562
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการงานระบบเครือข่ายและบริการอินเทอร์เน็ต ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ 2562
แบบสอบถามความพึงพอใจ การให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
แบบสอบถามความพึงพอใจ การอบรมใช้งาน 365 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีงบประมาณ 2561
แบบสอบถามความพึงพอใจ การอบรมใช้งาน Cloud สำหรับคณะเศรษฐศาสตร์
แบบสอบถามความพึงพอใจ การอบรมใช้งานการจัดการ website สำหรับคณะเศรษฐศาสตร์
แบบสอบถามความพึงพอใจ การอบรมใช้งานการจัดการ website สำหรับคณะเศรษฐศาสตร์(1)
ความคิดเห็นเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ