ความคิดเห็นเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
วันที่ประเมินตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2561
ตอนที่ 1
แสดงความคิดเห็น
  1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
แสดงความคิดเห็น
ไม่มีข้อมูล
 
แบบสอบถามอื่นๆล่าสุด
แบบสอบถามความพึงพอใจ การให้บริการห้องบริการอินเทอร์เน็ต อาคารเรียนรวม 70 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
แบบสอบถามความพึงพอใจ การให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี 2562
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการงานระบบเครือข่ายและบริการอินเทอร์เน็ต ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ 2562
แบบสอบถามความพึงพอใจ การให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
แบบสอบถามความพึงพอใจ การอบรมใช้งาน 365 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีงบประมาณ 2561
แบบสอบถามความพึงพอใจ การอบรมใช้งาน Cloud สำหรับคณะเศรษฐศาสตร์
แบบสอบถามความพึงพอใจ การอบรมใช้งานการจัดการ website สำหรับคณะเศรษฐศาสตร์
แบบสอบถามความพึงพอใจ การอบรมใช้งานการจัดการ website สำหรับคณะเศรษฐศาสตร์(1)
ความคิดเห็นเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ