แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
โครงการสนองงานในพระองค์

วัตถุประสงค์
1เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2 
3 
4 

เป้าหมายการดำเนินงาน
1 
2 
3 
4 

ลักษณะการดำเนินงาน
1 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1 
2 
3 
4 
5มีคุณภาพชีวิตในด้านการศึกษา ด้านสังคม และด้านสาธารณสุขที่ดีขึ้น
6 

หน่วยงานที่ร่วมโครงการ
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13กรมประมง
14สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
15 
16 

กิจกรรม
ไม่มีข้อมูล
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290