แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
โครงการสนองงานในพระองค์

วัตถุประสงค์
1 
2 
3 
4เพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกรชาวเขาในการปลูกพืชผัก ไม้ดอก ไม้ผลเมืองหนาว
5 

เป้าหมายการดำเนินงาน
1พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษา
2 
3 
4 

ลักษณะการดำเนินงาน
1 
2งานฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 3.1 การอนุรักษ์ดินและน้ำ 3.2 การปลูกป่าชาวบ้าน
3 
4 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1เกษตรกรในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งในด้านสุขอนามัย การศึกษา และด้านสังคม
2 
3 
4 
5 

หน่วยงานที่ร่วมโครงการ
1 
2 
3 
4 

กิจกรรม
ไม่มีข้อมูล
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290