แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
โครงการสนองงานในพระองค์

วัตถุประสงค์
1 
2เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3 
4 
5 

เป้าหมายการดำเนินงาน
1 
2 
3ลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และแหล่งต้นน้ำลำธาร
4 

ลักษณะการดำเนินงาน
1 
2 
3 
4 
5 
6 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1 
2 
3 
4 
5 
6 

หน่วยงานที่ร่วมโครงการ
1กรมการปกครอง
2 
3 
4 
5 
6ชลประทานเชียงใหม่
7 
8 
9 
10มหาวิทยาลัยแม่โจ้
11มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12 
13กรมประมง
14 
15 
16 

กิจกรรม
ไม่มีข้อมูล
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290