แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
โครงการสนองงานในพระองค์

วัตถุประสงค์
1 
2เพื่อเป็นการฟื้นฟูธรรมชาติให้สมบูรณ์
3 
4เพื่อเป็นศูนย์ธรรมชาติศึกษากล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้หอมและไม้ในวรรณคดี
5 

เป้าหมายการดำเนินงาน
ไม่มีข้อมูล

ลักษณะการดำเนินงาน
1จัดบริการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยจัดเส้นทางสำหรับจักรยานภูเขา ทางเดินด้วยเท้า รถไฟฟ้า เกวียน รถม้า
2 
3 
4จัดเสนอข้อมูลทาง web site
5 
6กิจกรรมของโครงการฯ
7 
8 
9 
10 
11โรงเรือนจัดแสดงนิทรรศการกล้วยไม้
12 
13 
14งานโครงสร้าง อาคารและโรงเรือน
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ไม่มีข้อมูล

หน่วยงานที่ร่วมโครงการ
ไม่มีข้อมูล

กิจกรรม
ไม่มีข้อมูล
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290