แจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อทำงานบน IE8 ขึ้นไป [Download]
โครงการสนองงานในพระองค์

วัตถุประสงค์
1 
2เพื่อดำเนินการทดลองวิจัยพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่สามารถขยายพันธุ์ให้ราษฎร เพื่อนำไปปลูกและเลี้ยง เพื่อเพิ่มพูนรายได้ โดยทำการศึกษาในด้านการขนส่งและภาวะตลาดด้วย
3 
4 
5 

เป้าหมายการดำเนินงาน
1 
2 
3 
4 
5 

ลักษณะการดำเนินงาน
1 
2 
3 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1 
2 
3 
4 
5 

หน่วยงานที่ร่วมโครงการ
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10มหาวิทยาลัยแม่โจ้
11 
12 
13 
14 
15กรมปศุสัตว์
16 

กิจกรรม
ไม่มีข้อมูล
 ระบบ E-Manage มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290